24Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ, 6/11/2014

Αρ. Πρωτ. : 126021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 24η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον κ. Δήμαρχο.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση Σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βόλου για το έτος 2015.

3. Λήψη απόφασης για σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, τον ορισμό των φορέων της τοπικής κοινωνίας, εκπρόσωποι των οποίων θα αποτελέσουν μέλη της εν λόγω Επιτροπής και τον ορισμό επιτροπής μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διενεργήσουν κλήρωση, προκειμένου να κληρωθούν οι δημότες που θα αποτελέσουν μέλη της Επιτροπής

4. Λήψη απόφασης ορισμού Καλλιτεχνικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Δήμου Βόλου και Προέδρου της.

5. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 667/2014 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας σχετικά με τη συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και ορισμός Προέδρου και Μελών Συμβουλίου.

6. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος περιόδου 1940-1945 "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.  Λήψη απόφασης έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο του έτους 2014, για τον έλεγχο υλοποίησής του. (υπ' αριθμ. 569/2014 απόφαση Ο.Ε.)

8.  Λήψη απόφασης καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2015. (υπ' αριθμ. 574/2014 απόφαση Ο.Ε.)

9. Λήψη απόφασης καθορισμού τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2015. (υπ' αριθμ. 575/2014 απόφαση Ο.Ε.)

10. Λήψη απόφασης καθορισμού δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2015. (υπ' αριθμ. 576/2014 απόφαση Ο.Ε.)

11.  Λήψη απόφασης καθορισμού τελών διαφήμισης για το έτος 2015.(υπ' αριθμ. 577/2014 απόφαση Ο.Ε.)

12.  Λήψη απόφασης καθορισμού δικαιώματος βοσκής για το έτος 2015.(υπ' αριθμ. 578/2014 απόφαση Ο.Ε.)

13.  Λήψη απόφασης καθορισμού τελών και δικαιωμάτων δημοτικών κοιμητηρίων για το έτος 2015. (υπ' αριθμ. 567/2014 απόφαση Ο.Ε.)

14. Λήψη απόφασης καθορισμού του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους, στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες - παραγωγούς). (υπ' αριθμ. 580/2014 απόφαση Ο.Ε.)

15. Διατήρηση σε ισχύ των αποφάσεων επιβολής φόρων και τελών των Δημοτικών Συμβουλίων των τέως Δήμων Πορταριάς, Ν.Αγχιάλου και Αγριάς.(υπ' αριθμ. 579/2014 απόφαση Ο.Ε.)

16.  Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2014.(υπ' αριθμ. 571/2014 απόφαση Ο.Ε.)

17.  Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλετών από τη ρύθμιση του Ν.4257/2014.

18.  Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλετών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006..

19. Ανάκληση της υπ' αριθμ.627/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για τη ρύθμιση οφειλής για εισφορά γης σε χρήμα.

20. Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών από πρόστιμα διοικητικών παραβάσεων οχημάτων.

21.  Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικής χρήσης 2015,του Κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ της Τ.Κ. Αγίου Βλασίου. (υπ' αριθμ. 585/2014 απόφαση Ο.Ε.)

22. Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικής χρήσης 2015, του Κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ της Τ.Κ. Άνω Λεχωνίων.(υπ' αριθμ. 586/2014 απόφαση Ο.Ε.)

23.  Λήψη απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2014.

24.  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικών χώρων στον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Νέας Αγχιάλου.

25.  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων στην  Εταιρεία Κοινωνικής  Άθλησης (Ε.Κ.Α.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

26. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Εργασίες εξωραϊσμού του Πολιτιστικού Άλσους έτους 2010".

27. Λήψη απόφασης ορισμού αντικαταστάτη μέλους επιτροπής παραλαβής εργασιών (ανάθεσης με τον 28/80) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, λόγω συνταξιοδότησης.

28. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής και παραλαβής του έργου "Εγκατάσταση αρχιτεκτονικού φωτισμού εκκλησίας Ευαγγελίστριας".

29. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Εργασίες αποπεράτωσης αίθουσας θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Ιωνίας".

30. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Εργασίες συντήρησης σχολείων Δημοτικής Ενότητας Ν.Ιωνίας έτους 2014".

31. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.E. του έργου "Εργασίες συντήρησης των σχολείων της Δ.Ε. Βόλου έτους 2014".

32. Λήψη απόφασης έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Εργασίες Συντήρησης και επισκευής φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος στο 24ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου".

33. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Εργασίες συντήρησης οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων έτους 2013".

34. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Εργασίες μόνωσης κλειστού γυμναστηρίου 6ου Λυκείου Βόλου".

35. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.E, του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου "Τεχνικά Έργα και Εργασίες Βελτίωσης στα Περιφερειακά Κοιμητήρια", καθώς και παράταση συμβατικής προθεσμίας.

36.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου "Εργασίες συντήρησης σχολείων Δημοτικής Ενότητας Βόλου".

37. Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου "Πολυδύναμο κέντρο στη συνοικία Αϊβαλιώτικα".  Ποδηλατοδρόμων".

38. Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας του έργου "Βελτίωση Επέκταση Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων".

39. Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας του έργου "Κατασκευή δύο μεταλλικών πεζογεφυρών στο χείμαρρο Κραυσίδωνα".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

40. Λήψη απόφασης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και προέγκρισης δαπανών για τη “PHILOXENIA” Διεθνή Έκθεση Τουρισμού της Θεσσαλονίκης.

41.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

42.  Αποδοχή της χρηματοδότησης της πράξης που υποβλήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" στο Άξονα Προτεραιότητας 2 "ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

43.  Λήψη απόφασης έγκρισης απευθείας ανάθεσης της εργασίας καθαρισμού της Τοπικής Κοινότητας Μακρινίτσας.

44.  Λήψη απόφασης έγκρισης απευθείας ανάθεσης της εργασίας καθαρισμού της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

45. Έγκριση της υπ' αριθμ.202/2014 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) σχετικά με τους όρους παραχώρησης και εκμίσθωσης των πολιτιστικών υποδομών του Οργανισμού.

46. Έγκριση της υπ' αριθμ. 184/2014 απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού και ψήφιση σχετικών πιστώσεων οικ. έτους 2014 του Δημοτικού Οργανισμού.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
24
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 10 Νοέμβριος, 2014