24Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  25/10/2019

Αρ. Πρωτ. : 91290

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 24η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.  Λήψη απόφασης καθορισμού ειδικοτήτων προσωπικού που θα προσληφθεί για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2019, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην εταιρεία Protergia με σκοπό τη διεξαγωγή διαφημιστικής ενέργειας. (απόφαση 54/2019 Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου)

3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της παραίτησης του εκπροσώπου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) κ. Παπαευσταθίου Στέργιου, από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ.

4. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Βόλου σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΕΚΑΝ.Ε.Μ. Α.Ε.

5. Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό στελέχους και αναπληρωτή στο Δ.Σ. της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

6. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του) στην επιτροπή του Ν.2881/2001(ΦΕΚ 16/Α/6-02-2001) για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων από τη ζώνη λιμένος Βόλου για το έτος 2020.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.(απόφαση Ο.Ε.)

8. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής περί επιλύσεως δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

10. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 322/2019 απόφασης Δ.Σ., αναφορικά με την προέγκριση δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

11.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την "Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων του Δήμου Βόλου".

12. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 500 τ.μ. στη θέση "Αηδονάκι" του οικισμού Χανίων στην Τοπική Κοινότητα Δράκειας Δ.Ε. Αγριάς για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

13. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 100 τ.μ. στη θέση "Χάνια" στην Τοπική Κοινότητα Δράκειας Δ.Ε. Αγριάς, για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

14. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 500 τ.μ. στη θέση "Σαρακηνός" στη Δ.Ε. Μακρινίτσας, για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

15. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση της αίθουσας δημοτικού αμφιθεάτρου του πρώην Δημαρχείου της Νέας Αγχιάλου, κατόπιν αίτησης του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Νέας Αγχιάλου.

16. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Αμφιθεάτρου του πρώην Δημαρχείου της Νέας Αγχιάλου, κατόπιν αίτησης της εταιρείας ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΑ.

17. Λήψη απόφασης λύσης μισθωτικής σχέσης που αφορά στο δημοτικό ακίνητο (περίπτερο) στο κεντρικό πάρκιγκ της Τοπικής Κοινότητας Άλλης Μεριάς Δ.Ε. Πορταριάς.

18. Λήψη απόφασης για την ανανέωση παραχώρησης ακινήτου στον Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Βόλου.

19. Λήψη απόφασης σχετικά με την πληρωμή κοινοχρήστων των διαμερισμάτων ιδιοκτησίας κληροδοτήματος "Χρυσούλας Ζώγια".

20. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020. (απόφαση Ο.Ε.)

21. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2020. (απόφαση Ο.Ε.)

22. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2020. (απόφαση Ο.Ε.)

23. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020. (απόφαση Ο.Ε.)

24. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του Δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων, ιαματικών ή μη υδάτων, για το έτος 2020. (απόφαση Ο.Ε.)

25. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τελών διαφήμισης για το έτος 2020. (απόφαση Ο.Ε.)

26. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό δικαιώματος βοσκής. (απόφαση Ο.Ε.)

27. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς) για το έτος 2020. (απόφαση Ο.Ε.)

28. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διατήρηση σε ισχύ των αποφάσεων επιβολής φόρων και τελών των Δημοτικών Συμβουλίων των τέως Δήμων Πορταριάς, Ν.Αγχιάλου και Αγριάς για το έτος 2020. (απόφαση Ο.Ε.)

29. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2020. (απόφαση Ο.Ε.)

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

30. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών γ' δόσης έτους 2019.

31. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μικροθηβών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

32. Λήψη απόφασης έγκρισης του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βόλου για το έτος 2020.

33. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (ΤΖΩΡΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ)

34. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (ZACAJ ERISELDA).

35. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. (ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

36. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση Σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βόλου για το έτος 2020.

37. Λήψη απόφασης για την 13η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.

38. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης του έργου "Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων", μέσω συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 52.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

39. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ, ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Ε.Ο ΒΟΛΟΥ-ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού 390.000,00 ευρώ.

40. Λήψη απόφασης επανέγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ  ΛΑΡΙΣΗΣ, ΑΘΗΝΩΝ, ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΦΥΡΑ) ΚΑΙ ΑΛΑΜΑΝΑΣ, ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού 1.960.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και ακύρωση της 216/2018 απόφασης Δ.Σ.

41. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Κατασκευές οδών έτους 2018" και παράταση συμβατικής προθεσμίας.

42. Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Επέκταση δημοτικού φωτισμού έτους 2018".

43.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή νέων οδών στο Δήμο Βόλου".

44. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Μετασκευή δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκο) σε Νηπιαγωγείο (Φάση Β' αποπεράτωση)".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

45. Λήψη απόφασης για την έγκριση νέων θέσεων για την τοποθέτηση υπαίθριων τηλεπικοινωνιακών καμπινών της VODAFONE.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

46. Λήψη απόφασης για την παράταση της υπ' αριθμ.48608/12-06-2019 σύμβασης προμήθειας κάδων.

47. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 299/2019 απόφασης Δ.Σ. για την εκποίηση-ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

48.  Λήψη απόφασης για την αποκομιδή απορριμμάτων με ζώα εντός του παραδοσιακού οικισμού στην Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσας.

49.  Λήψη απόφασης για την αποκομιδή απορριμμάτων με ζώα εντός του παραδοσιακού οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
24
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος, 2019