24Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                         ΒΟΛΟΣ  6/11/2020

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 79206

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Σας προσκαλούμε στην 24η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020, με ώρα έναρξης 13:30, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

1.  Ανάκληση της αρ. 644/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Βόλου περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με Κωδικό ΠΕΡ-02 (A/A ΟΠΣ: 2032) και τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων: Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων στη Θεσσαλία».

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

2.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης σίτισης-παροχής πρωινού σε άπορους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων του Δήμου Βόλου, συνολικής δαπάνης ποσού 18.620,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

3.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.  Ανάκληση της υπ'αριθμ. 196/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Επανέγκριση προµελέτης του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας» προϋπολογισµού 41.120.316,06€ προκειµένου να υποβληθεί πρότασης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης µε Κωδικό ΠΕΡ-02 (A/A ΟΠΣ: 2032) µε τίτλο «∆ράσεις για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Αστικών Αποβλήτων: Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων στη Θεσσαλία» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας για την «ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ».

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
24
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 11 Νοέμβριος, 2020