25Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 12/10/2018

Αρ. Πρωτ. : 85552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 25η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (εισηγήσεις)
1. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση Προέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
2. Λήψη απόφασης για την αύξηση ωραρίου εργασίας πέντε (5) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών (Σχολικών Κτιρίων).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
3. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019. (απόφαση Ο.Ε.)
4. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019. (απόφαση Ο.Ε.)
5. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019. (απόφαση Ο.Ε.)
6. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019. (απόφαση Ο.Ε.)
7. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2019. (απόφαση Ο.Ε.)
8. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων για το έτος 2019. (απόφαση Ο.Ε.)
9. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τελών διαφήμισης για το έτος 2019. (απόφαση Ο.Ε.)
10. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό δικαιώματος βοσκής για το έτος 2019. (απόφαση Ο.Ε.)
11. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς) για το έτος 2019.(απόφαση Ο.Ε.)
12. Λήψη απόφασης σχετικά με την διατήρηση σε ισχύ των αποφάσεων επιβολής φόρων και τελών των Δημοτικών Συμβουλίων των τέως Δήμων Πορταριάς, Ν. Αγχιάλου και Αγριάς για το έτος 2019. (απόφαση Ο.Ε.)
13. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
14. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.
15. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
16. Λήψη απόφασης περί έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της κας Ρηνά Αικατερίνης από κοινόχρηστο χώρο στο Βόλο.
17. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση έκτασης 10 τ.μ. στη θέση "Πυργάκι" του οικισμού Χανίων της Τοπικής Κοινότητας Δράκειας, Δ.Ε. Αγριάς, για την εγκατάσταση κεραιοσυστήματος για τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού.
18. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος έναντι της Άνω Πλατείας της Τ.Κ. Αγ.Βλασίου Δ.Ε. Αρτέμιδας.
19. Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του αριθμ. 9 αγροκτήματος στη θέση «Λόγγος» της κτηματικής περιφέρειας Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου.
20. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των αριθμ. 16 και 18 αγροκτημάτων στη θέση «Λόγγος» της κτηματικής περιφέρειας Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου.
21. Λήψη απόφασης σχετικά με την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για ανανέωση προθεσμιακής κατάθεσης κληροδοτήματος "Ιωάννου Κ.Χατζηϊωάννου ή Χατζάκου".
22. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών αιθουσών που βρίσκονται στην περιοχή Κάραγατς στο Βόλο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  (εισηγήσεις)
23. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Συντήρηση, ανάδειξη και σήμανση πεζοπορικών διαδρομών (μονοπάτια) του Δήμου Βόλου», στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» (Κωδικός Πρόκλησης στο ΟΠΣΑΑ: Μ2998474).

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  (εισηγήσεις)
24. Λήψη απόφασης αναφορικά με την κατανομή και απόδοση για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών σχολείων γ' δόσης έτους 2018.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ  (εισηγήσεις)
25. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Τσουκνίδα Αθανάσιο)
26. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (Τσουκνίδα Ελένη)
27. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή πλανοδίου πωλητή υπαίθριου εμπορίου (Αποστολίδη Ιωάννη)
28. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Κύρτσα Κωνσταντίνο)
29. Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (Μπουρνάκη Αθανάσιου).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
30. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση Σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βόλου για το έτος 2019.
31. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση, ανάδειξη και σήμανση πεζοπορικών διαδρομών (μονοπάτια) του Δήμου Βόλου".
32. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή Προσφυγικών Αγριάς".
33. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Διαμόρφωση πλατείας στη Νέα Αγχίαλο (περιοχή Αλωνάκι)".
34. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Συντήρηση μεταλλικών στεγών αθλητικών εγκαταστάσεων (κολυμβητήρια - γυμναστήρια)".
35. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων έτους 2015".
36. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Εργασίες συντήρησης των σχολείων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2015".
37. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
38. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου και Ν.Ιωνίας έτους 2013".
39. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας".
40. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντηρήσεις πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων".
41. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Έργα πυροπροστασίας έτους 2017".
42. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2017".
43. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου - Ν.Ιωνίας έτους 2017".
44. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Δημιουργία παιδικής χαράς στο Διμήνι Δ.Ε. Αισωνίας".
45. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου "Κατασκευή (4) σύγχρονων κόμβων στο Δήμο Βόλου 1.Δημαρχείο (Δημητριάδος, Λαμπράκη και Ιάσωνος) 2.Τελωνείο (Λαμπράκη- Παπαδιαμάντη) 3. ΚΤΕΛ (Αθηνών, Λαμπράκη και Σέκερη) 4. Διμηνίου (Λαρίσης, Δερβενακίων, Μπότσαρη)".
46. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Μεταστέγαση ΚΕΠ Αγριάς".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (εισηγήσεις)
47. Λήψη απόφασης για την εργασία αποκομιδής απορριμμάτων εντός του παραδοσιακού οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου.
48. Λήψη απόφασης για την αποκομιδή απορριμμάτων με ζώα εντός του παραδοσιακού οικισμού στην Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσας.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  (εισηγήσεις)
49. Έγκριση της αριθμ.346/2018 απόφασης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, αναφορικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.
50. Έγκριση της αριθμ. 217/2018 απόφασης αναφορικά με την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.
51. Έγκριση της αριθμ. 3/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Μουσείο Αλεξάνδρου Κ. Δάμτσα" Δήμου Βόλου, αναφορικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
25
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 17 Οκτώβριος, 2018