25Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                         ΒΟΛΟΣ  4/12/2020

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 86347

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη - σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών - την Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1        Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020. (απόφαση Ο.Ε)

2        Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

3        Λήψη απόφασης περί λύσης μισθωτικής σχέσης που αφορά δημοτική έκταση 500 τ.μ. περίπου στη θέση «ΑΗΔΟΝΑΚΙ» του οικισμού Χανίων της Τοπικής Κοινότητας Δράκειας Δ.Ε. Αγριάς.

4        Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (περιπτέρου) στο κεντρικό πάρκιγκ της Τοπικής Κοινότητας Άλλης Μεριάς.

5        Λήψη απόφασης περί έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ.Κουκουράβα Ανδρέα του Κων/νου από το υπό στοιχεία Β4 διαμέρισμα της επί της οδού Μαυροκορδάτου 40 στο Βόλο πολυκατοικίας, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Χρυσούλα Ζώγια».

6        Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος "Θεόδωρου Παπαγεωργίου". (απόφαση 930/2020 Ο.Ε.)

7        Λήψη απόφασης για την έγκριση των απολογισμών ετών 2015-2020 του κληροδοτήματος "Θεόδωρου Παπαγεωργίου". (απόφαση 807/2020 Ο.Ε.)

8        Λήψη απόφασης σχετικά με την παροχή σύμφωνης γνώμης για τη μίσθωση ακινήτων του κληροδοτήματος "Απόστολου Αλεξ. Δράκου" Δ.Ε. Πορταριάς.

9        Λήψη απόφασης για την πληρωμή κοινοχρήστων των διαμερισμάτων ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «Απόστολου Αλεξ. Δράκου».

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

10      Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

11      Λήψη απόφασης για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

12      Λήψη απόφασης για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

13      Λήψη απόφασης για ρυθμίσεις μισθωμάτων σχολικών κυλικείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

14      Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (ΚΑΚΟΝΙΚΟ ΗΛΙΑ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

15      Λήψη απόφασης για την 10η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020.

16      Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Διαμόρφωση Πλατείας στο Ο.Τ.ΚΧ115 Αγριάς Βόλου".

17      Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αγριάς Τ11".

18      Τροποποίηση της 434/2020 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού μέσω διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογισμού 529.703,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

19      Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Διαγράμμιση Οδικού Δικτύου Δήμου Βόλου έτους 2018 - Κεντρικού Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Βόλου".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

20      Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Σπύρου Σπυρίδη αρ.107, στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Σουσουρή Κωνσταντίνου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21      Λήψη απόφασης έγκρισης: 1. Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Βόλου με την κωδική ονομασία ΔΑΡΔΑΝΟΣ. 2. Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετών περιόδου 2020-2021 του Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

22      Λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση νέων ταφικών τετραγώνων.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
25
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 8 Δεκέμβριος, 2020