26Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 19/10/2018

Αρ. Πρωτ. : 87683

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 26η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Αγίου Νικολάου στην Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας (Παράρτημα Περιφέρειας Θεσσαλίας), στις 27/10/2018 για την υλοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης.
2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου στα Όργανα Διοίκησης της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αξιοποίηση και Ανάδειξη Κεντρικού Πηλίου και Ευρύτερης Περιοχής Ανώνυμος Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.(απόφαση Ο.Ε.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Συντήρηση, σήμανση και ανάδειξη δικτύου πεζοπορικών διαδρομών (μονοπατιών)» στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 σύμφωνα με την 1η Πρόσκληση της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου (Ε.Α.Π. Α.Ε.)
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Καρτάλειου σχολικού συγκροτήματος» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020.
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με Κωδικό πρόσκλησης 098 και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ
7. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Πουρσανίδου Άννα)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8. Λήψη απόφασης για την 13η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Δημιουργία παιδικής χαράς στην Άλλη Μεριά Δ.Ε. Πορταριάς", προϋπολογισμού 24.119,67€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Καρτάλειου σχολικού συγκροτήματος».
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης του έργου "Ανάπλαση της κεντρικής περιοχής Νέας Αγχιάλου Δήμου Βόλου".
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου - Ν.Ιωνίας έτους 2018".
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2017".
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου - Ν. Ιωνίας έτους 2017".
15. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου "Διαδρομή ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης".

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
26
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 24 Οκτώβριος, 2018