28Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

            ΒΟΛΟΣ  11/12/2020

            Αρ. Πρωτ. : 88204

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη - σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών - την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.   Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020. (απόφαση Ο.Ε)

2.   Λήψη απόφασης χορήγησης είδους διαβίωσης σε οικονομικά αδύνατους δημότες.

3.   Λήψη απόφασης έγκρισης σύναψης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και της ΔΕΗ περί εκχώρησης κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4257/2014),τη σύσταση Ειδικού καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) λογαριασμού, τον ορισμό μεσεγγυούχου και την εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης.

4.  Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου του Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας (πρώην Πλινθοκεραμοποιείο Τσαλαπάτα).

5.  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του ισογείου χώρου του ακινήτου «Κοινοτικό Κατάστημα Σέσκλου» που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Σέσκλου Δ.Ε. Αισωνίας.

6.   Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου ισχύος της Διαχειριστικής μελέτης του δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μακρινίτσας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

7.  Λήψη απόφασης περί καθορισμού των κρίσιμων υποδομών που θα προταθούν στο πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ 11 “Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)”.

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

8.  Λήψη απόφασης για την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών των σχολείων δ΄ δόσης έτους 2020 και αποζημίωση των εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων για το τρίτο τετράμηνο του 2020.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9.   Λήψη απόφασης για την 11η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020.

10.  Λήψη απόφασης για την υπογραφή Συμφωνίας Πλαίσιο μεταξύ του Δήμου Βόλου και της ΔΕΔΔΗΕ για τον φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών υπαιθρίων χώρων με χρήση του εναέριου Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

11.  Λήψη απόφασης για την έγκριση προμήθειας επτά (7) απορριμματοφόρων και τρόπου εκτέλεσης αυτής.

12.  Λήψη απόφασης για την έγκριση προμήθειας τριών (3) μηχανημάτων έργου, ενός (1) φορτηγού και τρόπου εκτέλεσης αυτής.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

13.  Έγκριση της αριθμ. 269/2020 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, αναφορικά με τον καθορισμό διδάκτρων και εκπτώσεων στα τμήματα της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

14.   Έγκριση της αριθμ. 273/2020 κανονιστικής απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, που αφορά στην παραχώρηση και τιμολόγηση χρήσης χώρων και προγραμμάτων της Διεύθυνσης Αθλητισμού.

15.  Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης διορισμού των εκκαθαριστών της ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.

16.  Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση εκκαθάρισης της Ανώνυμης Εταιρίας "ΣΦΑΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.".

                                                                                                                              

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
28
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 16 Δεκέμβριος, 2020