28Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ  11/6/2020

Αρ. Πρωτ. : 36359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής   Επιτροπής ,  η οποία θα διεξαχθεί, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020) και την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.     Υποβολή πρακτικού Α΄  φάσης ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του ηλεκτρονικού (κάτω των ορίων) ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟ Ο.Τ. ΚΧ115 ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού 46.010,00€ (με Φ.Π.Α).

2.     Έγκριση της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσίας με τίτλο: ¨Εργασίες χρωματισμού σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βόλου¨ για το έτος 2020, προϋπολογισμού 74.090,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

3.     Έγκριση της μελέτης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσίας με τίτλο : ¨Εργασίες χρωματισμού σχολικών κτιρίων Δ.Ε. πλην Βόλου & Νέας Ιωνίας ¨ για το έτος 2020, προϋπολογισμού 73.966,00€    συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

4.     Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσίας με τίτλο :¨Εργασίες χρωματισμού σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Νέας Ιωνίας¨ για το έτος 2020, προϋπολογισμού 73.966,00 €    συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

5.     Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμ.118/2020 απόφασης που αφορά στην 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού,  Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) και στην ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
28
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 15 Ιούνιος, 2020