Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

28Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ, 3/6/2021

Αρ. Πρωτ. : 43092

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 13:15, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το γ' τρίμηνο του έτους 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του.

2.  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το δ' τρίμηνο του έτους 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του.

3.  Έγκριση πρακτικού  ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών».

4.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον Προέλεγχο και σύνταξη δεύτερης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων χρήσης 2021 Κληροδοτήματος «Θεόδωρου Παπαγεωργίου».

5.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Προέλεγχος και σύνταξη αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων χρήσης 2021 Κληροδοτήματος «Χρυσούλα Ζώγια».

6.  Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση όρων διακήρυξης φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση παλαιών φωτιστικών σωμάτων.

7.  Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση των δαπανών και  των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του υπαλλήλου Βούλγαρη Νικολάου».

8.  Λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση των πρακτικών της  πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

9. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση  τροχήλατου (αυτοκινούμενου ή μη) αναψυκτηρίου/ τροχήλατης (αυτοκινούμενης ή μη) καντίνας  (Aγ.Λαυρέντιος)».

10.  Λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση  τροχήλατου (αυτοκινούμενου ή μη) αναψυκτηρίου/ τροχήλατης (αυτοκινούμενης ή μη) καντίνας (K.Λεχώνια)».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11.  Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ "ΑΓΡΙΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017».

12.  Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2021».

13.  Έγκριση  του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Πολυόροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος   -   Φιλελλήνων».

14.  Έγκριση  του 1ος ΑΠΕ του έργου «Παρεμβάσεις σε λεβητοστάσια σχολείων Νέας Αγχιάλου για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου».         

15.   Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Επισκευή-ενίσχυση φέροντα οργανισμού και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου".

16.  Έγκριση μελέτης με τίτλο  "Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών σε πυροσβεστήρες από Σχολικά-Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Βόλου".

17.  Έγκριση μελέτης με τίτλο " Προμήθεια και εγκατάσταση ψυκτικών μηχανημάτων (FCU) σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Βόλου".

18.  Έγκριση μελέτης με τίτλο "Εργασίες επισκευής πυροσβεστήρων σε Σχολεία -Κτίρια του Δήμου Βόλου".

19.  Έγκριση μελέτης με τίτλο "Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την αποκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης χώρου Παιδόπολης".

20.  Έγκριση μελέτης με τίτλο «Εργασίες ελέγχου στεγανότητας σωληνώσεων των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στο ΚΑΠΗ Νέας Ιωνίας (Μυτιλήνης)» .

21.  Επεκτάσεις δικτύων φωτισμού στα πλαίσια του έργου «Επεκτάσεις δικτύων (ΔΕΗ)».

22.  Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής της ΔΕΔΔΗΕ για την εκτέλεση έργου επέκτασης δικτύου φωτισμού στα πλαίσια του έργου «Επεκτάσεις δικτύων Δ.Ε.Η.».

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

23.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον « Εξώδικο συμβιβασμό επί αιτήματος του κ. Σωτηρίου Παπατζιτζέ περί καταβολής αποζημίωσης για υλικές ζημιές (θραύση κρυστάλλου της μπροστινής αριστερής πόρτας) που υπέστη το Ι.Χ.Ε αυτοκίνητό του, μάρκας RENAULT με αρ. κυκλοφορίας ΒΟΤ 3739, από συνεργείο της Δ/νσης Πρασίνου κατά την διάρκεια εργασιών κλαδέματος».

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

24.  Έγκριση της αριθμ. 65/2021 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. του Δήμου Βόλου που αφορά στην 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
28
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 7 Ιούνιος, 2021