29Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  15/12/2022

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 95724

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 29η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 – τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:15 στο Δημαρχείο Βόλου, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Λήψη απόφασης για την ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου, οικονομικού έτους 2023.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
29
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος, 2022