29Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  12/12/2019

Αρ. Πρωτ. : 106118

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 29η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:45 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση μικρού περιπτέρου-σταντ επί της οδού Ερμού-Αγίου Νικολάου, για την περίοδο από 21-31/12/2019, κατόπιν αιτήσεως του Σουρλίγκειου Ιδρύματος Καναλίων. (απόφαση 66/2019 Συμβουλίου Κ.Βόλου)

2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης χώρου στην πλατεία Αγίου Νικολάου, για την υλοποίηση ενημερωτικής-εκπαιδευτικής εκδήλωσης, κατόπιν αιτήσεως του ΕΚΑΒ Λάρισας. (απόφαση 68/2019 Συμβουλίου Κ.Βόλου)

3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης χώρου, επί της οδού Ερμού (έμπροσθεν του προαύλιου χώρου του Αγίου Νικολάου), για την υλοποίηση ψυχαγωγικής εκδήλωσης, κατόπιν αιτήσεως του Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμητρα. (απόφαση 69/2019 Συμβουλίου Κ. Βόλου)

4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης χώρου, επί της οδού Ερμού (έμπροσθεν του προαύλιου χώρου του Αγίου Νικολάου), για την υλοποίηση ψυχαγωγικής εκδήλωσης, κατόπιν αιτήσεως του Γιάτσου Κων/νου, διευθύνων σύμβουλος στο ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΙΕΚ. (απόφαση 73/2019 Δ.Σ. Κ.Βόλου)

5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης χώρου, επί της οδού Αντωνοπούλου με Τάκη Οικονομάκη (πεζόδρομος), για την υλοποίηση χριστουγεννιάτικης μουσικής εκδήλωσης, κατόπιν αιτήσεως των καταστηματαρχών στην οδό Αντωνοπούλου με Τάκη Οικονομάκη. (απόφαση 74/2019 Συμβουλίου Κ.Βόλου)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6.  Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.(απόφαση Ο.Ε.)

7. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

8. Λήψη απόφασης ορισμού επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή αχρήστων κινητών πραγμάτων του Δήμου.

9. Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης σύμβασης σε ισχύ, μετά την λήξη της, μεταξύ του Δήμου Βόλου και της Μαρίας Χούτου, ως νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία "ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε." για το ποσό των 50.020,54 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας της με αριθ. πρωτ. 71837/31-08-2018 σύμβασης

10. Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

11. Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Βόλου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Υπουργείου Εσωτερικών.

12. Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Βόλου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του Υπουργείου Εσωτερικών.

13. Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Βόλου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIIΙ «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

14. Λήψη απόφασης έγκρισης σίτισης-παροχής πρωινού σε άπορους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων του Δήμου Βόλου, συνολικής δαπάνης 20.202,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

15.  Λήψη απόφασης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

16.  Λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών Δ΄ δόσης έτους 2019 και την αποζημίωση των εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων για το δεύτερο εξάμηνο του 2019.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

17.  Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης Προγράμματος Τουριστικής Προβολής, συμμετοχής του Δήμου Βόλου σε Τουριστική Έκθεση Εξωτερικού έτους 2020.

18.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. (ΤΣΑΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

19.  Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

20.  Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου "Διαμόρφωση Πλατείας Πανεπιστημίου".

21.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου ΠΚΤΝΜΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου "Διαμόρφωση Πλατείας στο Ο.Τ. ΚΧ115 Αγριάς Βόλου".

22.  Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου "Πολυώροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος - Φιλελλήνων".

23.  Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Βόλου".

24.  Λήψη απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των προμηθειών με τίτλο "Προμήθεια οικοδομικών υλικών", συνολικού ποσού 22.246,53€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

25.  Λήψη απόφασης παράτασης για ένα μήνα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2018».

26.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση χρήσης δώματος του Πολυόροφου κτίριου στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος- Φιλελλήνων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

27.  Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική αναθεώρηση-αντιστοίχιση χρήσεων γης του ν.4269/2014 όπως εγκρίθηκε το Γ.Π.Σ. Ν. Αγχιάλου με το νέο Π.Δ/μα 59/2018 χρήσεων γης. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

28.  Κρίση ενστάσεων κατά της υπ' αριθ.635/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά στην τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 253 και 273 της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

29.  Λήψη απόφασης για την έγκριση νέας θέσης υπαίθριας τηλεπικοινωνιακής καμπίνας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε., στην οδό Φράγκου-Κρήτης στον Βόλο. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

30.  Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ.787/2019 απόφασης Δ.Σ. ως προς τη χωροθέτηση των σημείων του συστήματος βύθισης-ανύψωσης στο Τρίγωνο της οδού 28ης Οκτωβρίου με Κωνσταντά (Αγριά). (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

31.  Λήψη απόφασης για τη διενέργεια μονομερών εκταφών.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

32.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 415/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, σχετικά με την "Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΤΕ & ΔΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τη συμπληρωματική προκήρυξη της 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ".

33.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 417/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, σχετικά με την "Λήψη απόφασης για καθορισμό Τελών και Δικαιωμάτων Ύδρευσης & Αποχέτευσης, έτους 2020".

34.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 418/2019 απόφασης του Δ.Σ. της  ΔΕΥΑΜΒ, σχετικά με τον «Καθορισμό Τελών & Δικαιωμάτων Άρδευσης, έτους 2019».

                                                                                                                              

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
29
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 16 Δεκέμβριος, 2019