Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

29Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                         ΒΟΛΟΣ  10/6/2021

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 45105

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 12:15, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1        Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021.

2        Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Κατωχωρίου Μούκα Δημητρίου.

3        Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Άλλης Μεριάς Γεωργαλή Χρήστου.

4        Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για τις «Εργασίες καθαρισμού Δημοτικών Οικοπέδων για πυροπροστασία στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.862,00€ (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

5        Υποβολή πρακτικού κατακύρωσης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ετοίμων γευμάτων για τη σίτιση απόρων του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας και των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βόλου διάρκειας ενός έτους, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 446.214,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6        Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΡΤΑΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ”.

7        Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου – Ν. Ιωνίας έτους 2018».

8        Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΛΟΥ».

9        Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ".

10      Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021».

11      Έγκριση πρακτικού ΙΙ-γ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 957/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π.

12      Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου "Διαμόρφωση των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη ως Ήπιας Κυκλοφορίας" στο τμήμα της οδού Ζάχου από την οδό Μακρυγιάννη έως την οδό Γιάννη Δήμου.

13      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2018».

14      Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020».

15      Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΩΝΑΚΙ)».

16      Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δ.Ε. Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2019».

17      Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 27ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ».

18      Εξωδικαστικός συμβιβασμός για την καταβολή αποζημίωσης στην Θεοχάρη Μαρία.

19      Απόψεις επί της ασκηθείσας προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας "ECOPHOS ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΚΕ" για τον Διεθνή ανοικτό Διαγωνισμού (άνω των ορίων) μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 529.703,20€ (με Φ.Π.Α)

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

20      Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ - ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 – ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. Ε. ΒΟΛΟΥ».

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

21      Έγκριση της με αριθμ. 89/2021 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου, που αφορά στη μεταφορά ποσού χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 από την Τράπεζα της Ελλάδος στο Δήμο Βόλου για την αποπληρωμή του έργου 2017ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 της ΣΑΕ-055.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
29
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 14 Ιούνιος, 2021