29Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ   19/6/2020

                                                                                                Αρ. Πρωτ. : 38579

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

                                                                                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                                               Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                                                                     ΠΡΟΣ

                                                                                                                                                                                   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

       Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020) και την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

      Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

    Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

        1    Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.

        2    Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών.

        3    Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων και των αντιστοίχων χρηματικών καταλόγων λόγω διπλοκαταχώρησης οφειλών.

        4    Λήψη απόφασης σχετικά με την «έγκριση των πρακτικών της  πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση   του δημοτικού καταστήματος στην πλατεία “Παζαρούλι” της Τοπικής Κοινότητας Κατωχωρίου Δ.Ε. Πορταριάς».

        5    Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τον Διαγωνισμό «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου», για τις ανάγκες στολισμού της πόλης.

        6    Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης  για την διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου 2020», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 177.592,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

        7    Λήψη απόφασης σχετικά με την  έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Κτηνιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων (σκυλιών) του Δήμου Βόλου», διάρκειας δώδεκα μηνών, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού  45.136,00€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ

        8    Υποβολή Πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Εργασίες καθαρισμού Δημοτικών Οικοπέδων για πυροπροστασία στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου»,  συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού  24.862,00€ (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

    Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

        9    Έγκριση μελέτης με τίτλο  “ Προμήθεια κλιματιστικής μονάδας στο Κέντρο Νέων Τεχνολογιών ”.

       10   Έγκριση μελέτης με τίτλο “Εργασίες αποκατάστασης φθοράς οροφής στο δημοτικό κτίριο που στεγάζεται η  ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Βόλου”.

       11   Έγκριση μελέτης με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών επισκευής αντλίας συντριβανιού  πλατείας Ελευθερίας».

       12   Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την επισκευή  συντριβανιού Πλατείας Μικροθηβών» .

 

       13   Έγκριση μελέτης με τίτλο: « Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τους Κοινόχρηστους Χώρους και τα Δημοτικά  Κτίρια όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου  Βόλου».

       14   Έγκριση μελέτης με τίτλο “ Επισκευή δημοτικών τουαλετών Πορταριάς ”.

    Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

       15   Λήψη απόφασης για την παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριάντα (30) υπαλλήλων ανταποδοτικών υπηρεσιών της καθαριότητας του Δήμου για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

    Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

       16   Υποβολή για έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Πράξεων Αναλογισμού Κοινόχρηστων Αδιάνοικτων Χώρων», προϋπολογισμού 26.743,15 €  (με απρόβλεπτα και χωρίς ΦΠΑ 24%),

    ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

       17   Λήψη απόφασης για την νομική υποστήριξη των: Δέσποινας Κότογλου, Αριστείδη Σαββάκη και Χρήστου Στεφόπουλου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Λάρισας κατά την δικάσιμο της 30ης-06-2020.

 

                                                                                               Ο Πρόεδρος της

                                                                                         Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                         

                                                                                        ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
29
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 23 Ιούνιος, 2020