2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης

(όπως πίνακας αποδεκτών)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη 2η δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11:00, στο Δημαρχείο Βόλου.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11:00, στον ίδιο χώρο, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Λήψη απόφασης επί του τελικού σχεδίου εκπόνησης του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Βόλου».
Το έκτακτο της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός της άμεσης ολοκλήρωσης όλων των διαδικασιών που προβλέπονται από το υπ’αριθ.3527/31-07-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται καταληκτική ημερομηνία εκπόνησης του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Βόλου η 15η Σεπτεμβρίου 2015.
Τα σχετικά αρχεία θα αποσταλούν στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Αριθμός Συνεδρίασης: 
2
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Πέμπτη, 10 Σεπτέμβριος, 2015