2Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ  12/1/2024

Αρ. Πρωτ. : 2780

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης την Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Λήψη απόφασης για την ακύρωση μη εξοφλημένων Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής.

2.  Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης  Προσφορών για Προμήθειες και Παροχή Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για το έτος 2024.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.  Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου» με Κωδικό ΟΠΣ 6003110 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» λόγω οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.  Yποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023».

5.  Λήψη απόφασης για την μερική αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της υπ’ αρ. 94580/12-12-2022 σύμβασης με την εταιρεία «LUDO PLAYGROUNDS E.E.»  για την  προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ–ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  προϋπολογισμού 160.791,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι σύνολο 199.380,84 €.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

6.  Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδοτήσεων για συμβάσεις υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της  Διεύθυνσης Πρασίνου σύμφωνα με το ν. 4412/2016 για το έτος 2024.

7.  Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδοτήσεων για συμβάσεις προμηθειών της Δ/νσης Πρασίνου σύμφωνα µε το ν. 4412/2016 για το έτος 2024.

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

8.  Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης, εμβαδού 27,53 τ.μ., στην ιδιοκτησία με  κ.α. π030214, στο  Ο.Τ. 128, περιοχής  Νέων  Παγασών του Δήμου Βόλου.

9.  Λήψη απόφασης για την κρίση  ενστάσεων  κατά  της  υπ’ αρ.  185/2023  Α.Δ.Σ.  η  οποία αφορά τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στα  Ο.Τ. 224 και 72 Δ.Ε. Νέας  Ιωνίας  του  Ενιαίου Δήμου Βόλου.

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10.  «Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βόλου σε Τουριστική Έκθεση  Εξωτερικού (Γερμανία) και εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης οικονομικού προϋπολογισμού έτους  2024».

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

11.  Λήψη απόφασης για την χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας για την αντίκρουση αγωγής των Ιωάννη Μπαζίμα και Αλεξάνδρας Μπαζίμα.

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
2
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 17 Ιανουάριος, 2024