2Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 25/1/2019

Αρ. Πρωτ. : 7183

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (εισήγηση)
1. Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.(απόφαση Ο.Ε.)
3. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
5. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Βόλου, έτους 2019.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ  (εισηγήσεις)
6. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. (Μπέκου Αναστασία)
7. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. (ΜΙΤΙΟΥΚΩΒ ΕΒΓΕΝΙΙ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (σχέδιαεισηγήσεις)
8. Λήψη απόφασης για την 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
10. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής Έργου, σύμφωνα με το Π.Δ. 181 του 1987 για έργα που δημοπρατήθηκαν πριν το έτος 2016.
11. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Δημιουργία Παιδικής Χαράς στο Διμήνι Δ.Ε. Αισωνίας".
12. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Επισκευή αίθριου στο 6ο ΓΕΛ Βόλου".
13. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών μέσω συνοπτικού διαγωνισμού στα πλαίσια του "Συντήρηση και επισκευή δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2019", προϋπολογισμού 27.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη ως ήπιας κυκλοφορίας», προϋπολογισμού 1.815.500,00€.
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή δημοτικού κτηρίου για τη μεταστέγαση του ΚΑΠΗ Αγριάς»  
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης του έργου "Αποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2019", προϋπολογισμού 50.000,00€
17. Λήψη απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των προμηθειών της σύμβασης με τίτλο "Προμήθεια ειδών χρωματισμού", συνολικού ποσού 16.469,68€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  (εισηγήσεις)
18. Έγκριση απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. που αφορά στην 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019.
19. Έγκριση απόφασης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ που αφορά στην 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού και στην ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.
20. Έγκριση της υπ' αριθμ.32/2019 απόφασης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ που αφορά στην Τρίμηνη Έκθεση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το Γ΄ τρίμηνο 2018.
21. Έγκριση της υπ' αριθμ.32/2019 απόφασης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ που αφορά στην Τρίμηνη Έκθεση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το Δ΄ τρίμηνο 2018.
22. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού Άρδευσης.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
2
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 30 Ιανουάριος, 2019