30Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ  25/6/2020

Αρ. Πρωτ. : 40385

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 30η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020  και ώρα έναρξης 13:15 και λήξης 13:30  , με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/2018 έγκειται στο γεγονός  της άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19),  την υπ’ αριθ.40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), και την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών),

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.     Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 342/2020 απόφαση Ο.Ε για την  «Απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής».

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
30
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Πέμπτη, 25 Ιούνιος, 2020