30Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 8/11/2018

Αρ. Πρωτ. : 94688

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 30η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (εισήγηση)
1. Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου Βόλου για την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ των Δήμου Βόλου και Δήμου - Περιφερειακής Διοίκησης της πόλης Qingdao της Κίνας, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.(απόφαση Ο.Ε.)
3. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
5. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων χρημάτων από μισθοδοσία.
6. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.
7. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση πολιτιστικών, αθλητικών συλλόγων και σωματείων.
8. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Πορταριά.
9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού χώρου έναντι Στρατοπέδου Γεωργούλα στη Νέα Ιωνία Βόλου.
10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη Νέα Ιωνία Βόλου, στον Κυνηγετικό Σύλλογο Νέας Ιωνίας.
11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων στον Αθλητικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πορταριάς "Το Ορμίνιον".
12. Λήψη απόφασης αναφορικά με την παράταση μίσθωσης για την υλοτόμηση των τμημάτων 4α και 5α του δάσους Αγ. Λαυρεντίου Δ.Ε. Αρτέμιδας.
13. 1) Έγκριση παράτασης της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο “Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016” μέχρι 28/2/2019 και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30/12/2016 σχετικής σύμβασης.
2) Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 125.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) από το Πράσινο Ταμείο για εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ  (εισήγηση)
14. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή πλανόδιου πωλητή υπαίθριου εμπορίου (Ταφίλη Κωνσταντίνου)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισήγησεις)
15. Λήψη απόφασης για την 14η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
17. Τροποποίηση της αριθμ. 462/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Παρέμβαση σε δύο κτίρια της πρώην Παιδόπολης Αγριάς για τη δημιουργία Δομής Σ.Υ.Δ.", ως προς το αιρετό μέλος της επιτροπής.
18. Λήψη απόφασης περί επανέγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Δημιουργία παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων Δ.Ε. Αρτέμιδας" και ακύρωση της υπ' αριθμ.648/2018 απόφασης Δ.Σ.
19. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Αποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2017".
20. Λήψη απόφασης για την έγκριση εργασιών αποξήλωσης περιπτέρου.
21. Λήψη απόφασης για την μεταλλική κατασκευή εντός κοινοχρήστου χώρου για τον Χριστουγεννιάτικο Διάκοσμο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (εισήγηση)
22. Λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης "Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων και ιστών στις θέσεις λειτουργίας των λαϊκών αγορών Βόλου και Ν.Ιωνίας" έως τις 20/12/2018.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (εισήγηση)
23. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 883/2016 ΑΔΣ Βόλου περί «Έγκρισης της αναγκαιότητας προμήθειας με χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργων, διάρκειας πέντε ετών για την κάλυψη τεχνικών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, έγκριση μελέτης και εκκίνησης διαγωνισμού», κατά το τμήμα που δεν κατατέθηκαν προσφορές στη διαδικασίας διαγωνισμού και κατέστη άγονος, έγκριση νέας μελέτης προμήθειας και εκτέλεση της προμήθειας με ανοικτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  (εισηγήσεις)
24. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στον ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ.
25. Έγκριση της υπ' αριθμ. 232/2018 απόφασης του Δ.Σ.της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, που αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2019.
26. Έγκριση της υπ' αριθμ. 234/2018 απόφασης του Δ.Σ.της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, που αφορά στην ψήφιση του σχεδίου δράσης για το έτος 2019.
27. Έγκριση της υπ' αριθμ. 488/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ, αναφορικά με την έκδοση λογαριασμών άρδευσης στην Τ.Κ. Μικροθηβών, έτους 2017.
28. Λήψη απόφασης για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών, της πρώην δημοτικής επιχείρησης ΔΕΜΕΚΑΒ, στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. – Ν.Π.Δ.Δ.).

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
30
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 13 Νοέμβριος, 2018