31Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ  25/6/2020

Αρ. Πρωτ. : 40501

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020) και την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την Δευτέρα,  29 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.   Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών.

2.  Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης  10 τ.μ.  στη θέση «ΛΙΣΙ» του οικισμού Χανίων της Τοπικής Κοινότητας  Δράκειας,  Δ.Ε. Αγριάς, για την εγκατάσταση κεραιοσυστήματος για τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.  Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»

4.  Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 27ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ».

5.   Έγκριση της μελέτης "ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ".

6.   Έγκριση παράτασης προσθεσμίας του έργου "Κατασκευή χώρων υγιεινής για τα 32ο,10ο Νηπιαγωγεία και 18ο ,29ο Δημοτικά Σχολεία".

7.  Χορήγηση οριακής προθεσμίας του Έργου "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΕΣΚΛΟ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ".

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 .  Λήψη απόφασης απευθείας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων λόγω καθαρισμού ανεξέλεγκτης χωματερής όπισθεν Λαχαναγοράς.

9 .  Λήψη απόφασης απευθείας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων λόγω καθαρισμού ανεξέλεγκτης χωματερής στον Ξηριά.

10.  Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια και τοποθέτηση γερανού επί απορριμματοφόρου.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
31
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 29 Ιούνιος, 2020