32Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ  2/7/2020

Αρ. Πρωτ. : 42630

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020) και την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.   Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.

2.  Λήψη απόφασης για την "Εν μέρει διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών".

3.  Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ τουΝ. 4412/16 και το άρθρο 10 παρ. 3Α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΄΄Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του΄΄ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020).

4.  Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ τουΝ. 4412/16 και το άρθρο 10 παρ. 3Α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΄΄Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του΄΄ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020).

5.  Λήψη απόφασης για την "Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της  Πλαζ  Αλυκών".

6.  Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση 300 εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

7.  Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού  για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων».

8.  Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού  για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9.   Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνικών Ερευνών & Γεωτεχνικής Μελέτης αποκατάστασης πέτρινου τοίχου στην Πορταριά».

10.   Παραλαβή της μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ».

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

11.   Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της πράξης “Εξοπλισμός πρόσβασης και εξυπηρέτησης αναγκών ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Βόλου”.

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

12.   ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ – ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 – ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ».

13.   ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Δ. ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ – ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019».

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
32
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 6 Ιούλιος, 2020