33Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  30/11/2023

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 88487

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 33η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18:15 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.  Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 4765/2021 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.  Λήψη απόφασης για την 34η αναμόρφωση προϋπολογισμού (διαπιστωτικού χαρακτήρα) του Δήμου, οικονομικού έτους 2023. (απόφαση Ο.Ε.)

3.  Λήψη απόφασης για κατεπείγουσα ανάθεση προμήθειας εορταστικών υλικών συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 41.075,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

4.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών μισθωμάτων λόγω λύσης μίσθωσης. (αριθμ.πρωτ. 88672/30-11-2023)

5.  Ανάκληση της υπ' αριθμ. 649/2023 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας σχετικά με την παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής αυτών για φυσικά και νομικά πρόσωπα έπειτα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στον Δήμο Βόλου τον Σεπτέμβριο του 2023.

6.   Λήψη απόφασης για τη διαγραφή προστίμων από αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.   Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση Σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βόλου για το έτος 2024.

8.   Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στον κεντρικό αστικό ιστό".

9.   Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2020".

10.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Παρεμβάσεις σε λεβητοστάσια σχολείων Νέας Αγχιάλου για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου".

11.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Δημιουργία Παιδικής Χαράς στις Γλαφυρές Δ.Ε. Ν.Ιωνίας".

12.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν.Ιωνίας έτους 2021".

13.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου Ν.Ιωνίας έτους 2022".

14.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2022".

15.  Ανάκληση της υπ' αριθμ. 717/2023 απόφασης Δ.Σ., αναφορικά με την παράταση προθεσμίας του έργου "Αρχιτεκτονικός φωτισμός Δημαρχείου".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

16.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βόλου.

17. Λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου» με Κωδικό ΟΠΣ 6003110 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» λόγω οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού.

18.  Επικαιροποίηση της αρίθμ. 400/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

19.  Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βόλου για το έτος 2024.

20.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 740/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με την έκθεση ζώων στο πλαίσιο τήρησης του εθίμου της Χριστουγεννιάτικης Φάτνης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

21.  Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής επιτόπιας εξέτασης διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο "Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου- Νέας Ιωνίας".

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

22.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 9/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Μουσείου Αλεξάνδρου Κ. Δάμτσα, αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
33
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 4 Δεκέμβριος, 2023