35Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

                                                                                                                         ΒΟΛΟΣ  15/12/2023

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 92891

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 35η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 19:15 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.   Λήψη απόφασης για την 36η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2023. (απόφαση Ο.Ε.)

2.   Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

3.   Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από μείωση μισθώματος ποσοστού 20%. (αρ.πρωτ. 90577/07-12-2023)

4.   Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλησεις ΚΟΚ. (αρ.πρωτ. 90579/07-12-2023)

5.   Λήψη απόφασης αναφορικά με τη δημιουργία δεσμευμένου λογαριασμού για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας αστικού οδικού δικτύου Βόλου».

6.   Λήψη απόφασης για την εκ νέου παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων στον Αθλητικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πορταριάς «Το Ορμίνιον».

7.   Ανάκληση της αριθμ.136/2021 απόφασης και λήψη νέας για την  έγκριση της εγκατάστασης σταθμού φυσικού αερίου ενδιάμεσης πίεσης (υποβιβασμού πίεσης) στην περιοχή του πάρκου Αναύρου-Πολυμέρη.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8.    Λήψη απόφασης αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού διακίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 4765/2021 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

9.    Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Εργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων".

10.   Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας της ανάθεσης με τίτλο "Προμήθεια υδραυλικών & ψυκτικών υλικών".

11.   Λήψη απόφασης έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Μετατροπή της οδού Γαμβέτα και τμήματος της οδού Ερμού σε ήπιας κυκλοφορίας".

12.   Λήψη απόφασης έγκρισης 4ης παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την σύνταξη πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων» του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» του Υ.Π.ΕΝ. για το κτίριο του Δημαρχείου Βόλου» για 2 μήνες.

13.   Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή καναλιού αποχέτευσης ομβρίων στο Γήπεδο Αγριάς».

14.   Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Αποκατάσταση πέτρινου τοιχίου στην Πορταριά (πρώην Ξενοδοχείου ΘΕΟΞΕΝΙΑ)".

15.   Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Νέας Ιωνίας Βόλου "Βασίλης Πολύμερος"".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

16.   Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης τροποποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Βόλου 2020-2023.

17.   Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ – Υποέργο 1 - Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

18.   Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών για το έτος 2024.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ

19.   Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (παρ. 6 άρθο 199 του Ν. 3463/06).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

20.   Λήψη απόφασης έγκρισης παραχωρήσεων σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

21.   Λήψη απόφασης έγκρισης παραχωρήσεων σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

22.   Λήψη απόφασης επί του θέματος “Εξώδικος συμβιβασμός για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών Φραγκούλη Χρυσοστόμου και Φραγκούλη Αναστασίας στον Άγιο Σπυρίδωνα της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου”. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

23.   Λήψη απόφασης για έγκριση σύνταξης Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται στο Ο.Τ. 131Α της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης της συνοικίας "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ". (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

24.   Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ Γενικής Χρήσης στον δημοτικό χώρο στάθμευσης Πορταριάς. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

25.   Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Δημητριάδος 265, στον Βόλο. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

26.   Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Ανθίμου Γαζή 329, στον Βόλο. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

27.   Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Ευφραιμίδου-Καισαρείας 32, στη Νέα Ιωνία. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

28.   Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Μακρυνίτσης 74-76, στον Βόλο. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

29.   Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Ροζού 135, στον Βόλο. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

30.   Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός  θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Μικράς Ασίας 43, στη Νέα Ιωνία. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

31.   Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Στρατηγού Σαράφη 60, στον Βόλο. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

32.   Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Φιλελλήνων 43-45, στον Βόλο. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

33.   Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών για το έτος 2024.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

34.   Λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων για εργασίες κλαδέματος υψηλών και επικίνδυνων δέντρων μετά τις καταστροφές από τις πλημμύρες "DANIEL" στο Δήμο Βόλου.

35.   Λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεση προμήθειας φυτών, προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων και εργασιών συντήρησης και ανάπλασης χώρων Πρασίνου μετά τις καταστροφές από τις πλημμύρες "ELIAS" στο Δήμο Βόλου.

36.   Λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου που αφορούν στην αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από τις εκτεταμένες ζημιές από τις πλημμύρες των θεομηνιών “Daniel” και “Elias” που έπληξαν όλη την έκταση του Δήμου Βόλου στις αρχές και το τέλος Σεπτεμβρίου 2023 αντίστοιχα.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

37.   Έγκριση της αριθμ. 193/2023 απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) σχετικά με «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2023».

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
35
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Πέμπτη, 21 Δεκέμβριος, 2023