36Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 16/12/2016
Αρ. Πρωτ. : 108769

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 36η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης ορισμού ελεγκτή-λογιστή και αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Βόλου, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και της Κοινωφελούς Επιχείρησης (προσφορά ACTION AUDITINGπροσφορά Q.A.S., προσφορά P.K.F )

2. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλετών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006. (Τμήματος Δημοτικού Ταμείου)

3. Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
4. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
5. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
6. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης για την προμήθεια εξοπλισμού για την Επέκταση Προγράμματος Οικιακής Κομποστοποίησης Πράσινων Δημοτικών Αποβλήτων στο Δήμο Βόλου και εκκίνηση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 903.960,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
7. Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος «Θωμά Καλούτσα».
8. Λήψη απόφασης για την ανανέωση παραχώρησης χρήσης κτιρίων από τον ΟΑΕΔ (π.ΟΕΚ) στο Δήμο Βόλου.
9. Λήψη απόφασης-διαπιστωτικής πράξης περί λύσεως της συμβάσεως δωρεάς, αναφορικά με το ευρισκόμενο στο Κατωχώρι Δ.Ε. Πορταριάς, ακίνητο εμβαδού 4.238 τ.μ. και της επανάκτησης της κυριότητας από το Δήμο Βόλου.
10. Λήψη απόφασης αποδοχής κληρονομιάς Ασημώς ή Ασημούλας Λούρου και ορισμός πληρεξούσιου για την είσπραξη του κληρονομούμενου ποσού από την ALPHA BANK.
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 του κληροδοτήματος "Θωμά Καλούτσα".(απόφαση 404/2016 Ο.Ε.)
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 του κληροδοτήματος "Κων.Μουρογιάννη" (υπέρ Τοπ.Κοιν. Άνω Λεχωνίων).(απόφαση 406/2016 Ο.Ε.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού έτους 2015 και προϋπολογισμού έτους 2016 του Τ.Ο.Ε.Β. Στροφύλλου Αγ.Βλασίου.
14. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων που βρίσκονται στον Βόλο (υπ' αριθ.363/2016, 364/2016, 348/2016, 347/2016, & 346/2016 αποφάσεις του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου).
15. Λήψη απόφασης προέγκρισης συμμετοχής του Δήμου Βόλου σε Τουριστικές Εκθέσεις Εξωτερικού κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
16. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016".
17. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Αποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2016".
18. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση Νεκροταφείων Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
19. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση και οριστική παραλαβή του συνόλου της μελέτης "Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Μακρινίτσας (πρώην Κ.Μακρινίτσας Ν.Μαγνησίας)".
20. Λήψη απόφασης για την έγκριση παραχώρησης νέου οικοπέδου στην ιδιοκτησία Ναούμη Στέφανου, στις Νέες Παγασές.
21. Λήψη απόφασης έγκρισης συμψηφισμού οφειλής (εισφορά σε χρήμα) με την αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης & επικειμένων για το οικόπεδο ιδιοκτησίας Παπαγεωργίου Παρασκευής στα Ο.Τ. 191 & 197, σύμφωνα με την κυρωμένη 5/07 Πράξη Εφαρμογής της περιοχής "Δυτικά της οδού Αμιρά" της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου.
22. Λήψη απόφασης έγκρισης υψομετρικής μελέτης οδού μεταξύ των Ο.Τ. 60 & 61 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Μαράθου της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
23. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για την αυθαίρετη κοπή δέντρου (Λιγούστρο) επί της οδού 2ας Νοεμβρίου αρ.95, μεταξύ των οδών Γλάδστωνος και Βερναρδάκη.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
24. Λήψη απόφασης έγκρισης καθορισμού θέσης στάθμευσης οχήματος AMEA στην οδό Γαλλίας αρ. 12 (μεταξύ των οδών Αντωνοπούλου και Κ. Καρτάλη) στον Βόλο.
25. Έγκριση της αναγκαιότητας προμήθειας με χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργων, διάρκειας 5 ετών για την κάλυψη τεχνικών αναγκών της Υπηρεσίας του Δήμου. Έγκριση μελέτης και εκκίνησης διαγωνισμού.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
26. Λήψη απόφασης για την αγορά οικογενειακού τάφου.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
27. Έγκριση της υπ' αριθμ. 6/2016 απόφασης του Μουσείου Αλεξάνδρου Κ.Δάμτσα, αναφορικά με την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015.
28. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100, Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Μαγνησίας (ΣΥΔΙΣΑ) για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
36
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 21 Δεκέμβριος, 2016