3Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                         ΒΟΛΟΣ  14/1/2021

                                                                                                                   Αρ. Πρωτ. : 2504

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στηνTAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, με ώρα έναρξης 10:00 και λήξης 10:15, με το κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  1. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 589/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ως προς την Αντικατάσταση Μέλους και Ορισμό Νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την Επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου» ( Κ.Ε.Κ.Π.Α- Δ.Ι.Ε.Κ).

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
3
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 18 Ιανουάριος, 2021