3Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ  25/1/2024

Αρ. Πρωτ. : 6686

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης την Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Λήψη απόφασης για την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2024.

2.   Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ (αρ. πρωτ. 3606)

3.   Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ. (αρ. πρωτ. 3758)

4.   Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ σε Τσοπάνο Παύλο του Σταύρου (ΑΦΜ 119449248) (αρ. πρωτ. 3759).

5.   Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλησεις ΚΟΚ σε Μαγουλοπούλου Αναστασία – Ευαγγελία του Κων/νου  (ΑΦΜ 116620980) (αρ. πρωτ.3761)

6.   Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ σε Σολιδάκη Ελευθέριο του Χρήστου (ΑΦΜ 113581746) (αρ. πρωτ. 3763).

7.   Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ σε Σολιδάκη Χρήστο του Ελευθερίου (ΑΦΜ 023805486) (αρ. πρωτ. 3764).

8.   Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ (αρ. πρωτ. 3611).

9.   Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ (αρ. πρωτ. 3609)         

10.  Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ (αρ. πρωτ. 5677).

11.  Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ σε Κίτσιο Γεώργιο του Χρήστου (ΑΦΜ 017026056) (αρ. πρωτ. 3760).

12.  Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ σε Παχή Αικατερίνη του Αθανασίου (ΑΦΜ 101000800) (αρ. πρωτ. 3765).

13.  Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών εκπρόθεσμης καταβολης βεβαιωμένων οφειλών σε Μητσογιάννη Δημήτριο (ΑΦΜ 006734774) (αρ. πρωτ. 5507)

14.  Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (αρ. πρωτ. 5505).

15.  Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (αρ. πρωτ. 5508).

16.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγων Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Βόλου από την πάγια προκαταβολή για το έτος 2023

17.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγων υπαλλήλων διαχειριστών Πάγιας Προκαταβολής του Δήμου Βόλου για το έτος 2023

18.  Λήψη απόφασης για την προέγκριση δαπανών του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων.

19.  Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ σε Παπάντου Μαρία – Ελένη του Γεωργίου  (ΑΦΜ 047407429) (αρ. πρωτ.3762).

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

20.  Λήψη απόφασης για την υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών (Αξιολόγηση και βαθμολόγηση Οικονομικών Προσφορών) του διαγωνισμού μελέτης που αφορά το τμήμα¨ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ – ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ – ΑΓΡΙΑΣ – ΝΟΤΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ», εκτιμώμενης 81.700,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ¨ από την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού 252.900,00  € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21.  Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης του έργου της διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών (μπλε κάδου) σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Κ.Δ.Α.Υ.

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

22.  Λήψη  απόφασης  επί  του  θέματος “Λήψη απόφασης  για  τον  εξώδικο  συμβιβασμό  καθορισμού  τιμής  μονάδας  της μετατροπής  εισφοράς  γης  σε  χρήμα  στο  Ο.Τ. 1539,  περιοχής  Βορείων  Συνοικιών  του  Δήμου  Βόλου”.

23.  Λήψη  απόφασης  επί  του  θέματος “Λήψη  απόφασης  για  την  προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης  εμβαδού 22,50 τ.μ., στην  ιδιοκτησία  με κ.α. 091134 στο Ο.Τ. 1539, περιοχής  Βορείων  Συνοικιών του Δήμου Βόλου”.

24.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 1050 της συνοικίας "Καλλιθέα" της Δ.Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου.

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

25. Λήψη απόφασης για την προέγκριση συμμετοχής του Δήμου Βόλου και εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης στη δράση “CHOOSE GREECE” BE A GREEK FOR A DAY 2024, στην Γερμανία, Μόναχο με ημερομηνία διεξαγωγής 20 Φεβρουαρίου, Πολωνία, Βαρσοβία με ημερομηνία διεξαγωγής 26 Μαρτίου, Σερβία, Βελιγράδι  με ημερομηνία διεξαγωγής 11 Απριλίου.

26.  Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής καταστήματος (CROZANA INVESTMENTS LTD).

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

27.  Λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό Α581/2023 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου- Τμήμα Μονομελές.

28.  Λήψη απόφασης για την αίτηση ακύρωσης και αναστολής, ενώπιον του ΣτΕ, κατά των 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, εκδοθείσες κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4819/2021 (Α΄129), από κοινού με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.).

29.  Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δικηγόρου.

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΡΗΣ

 

 

                                                                                                                              

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
3
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 29 Ιανουάριος, 2024