4Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ   2/2/2024

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 9080

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Λήψη απόφασης για την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2024.(διαπιστωτικού χαρακτήρα).

2.  Λήψη απόφασης για την μεταφορά των υπολοίπων του ταμείου και των υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενοι ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» και κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών.

3.  Λήψη απόφασης για την μεταφορά των υπολοίπων του ταμείου και των υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης  «ΚΕΚΠΑ - ΔΙΕΚ» και κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών.

4.  Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ.

5.  Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου.

6.  Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Έξυπνου Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Φωτεινής Σηματοδότησης».

7.  Υποβολή Πρακτικού Ι Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ-ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ (1/4/2022 ΕΩΣ 31/3/2024)» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8.  Υποβολή πρακτικών Ι και ΙΙ ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης προσφορών του Διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων), μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», έτους 2023,  προϋπολογισμού 352.969,10€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  24%).

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

9.  Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της αριθμ. 694/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί εξωδικαστικού συμβιβασμού επί αιτήματος της Κλεομενίας Μιγδάνη.

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

10. Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης, εμβαδού 2,68 τ.μ., στην ιδιοκτησία με  κ.α. π040508,  στο Ο.Τ.204, περιοχής  Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου.

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

11. Συγκρότηση Επιτροπής  διαχείρισης, παρακολούθησης  ασφαλούς φύλαξης, μεταφοράς και λειτουργίας του συστήματος αυτόματης διάθεσης κοινοχρήστων ποδηλάτων  του Δήμου Βόλου

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

12. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση του περιπτέρου στην οδό Γαζή με Κρίτσκη.(69/2023 απόφαση Κοιν. Βόλου).

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΡΗΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
4
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος, 2024