4Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

            ΒΟΛΟΣ 22/1/2021

            Αρ. Πρωτ. : 4706

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 

Σας προσκαλούμε στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη - σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών - την Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 18:00, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου.
 2. Λήψη απόφασης για ανανέωση θητείας μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής άρθρου 9 Ν.2881/2001.
 3. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του) στην επιτροπή του Ν.2881/2001 (ΦΕΚ16/Α/6-02-2001) για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων από τη ζώνη λιμένος Βόλου για το έτος 2021.
 4. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του) στην επιτροπή χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2021.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. (απόφαση Ο.Ε)
   
 2. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Βόλου, έτους 2021.
   
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
   
 4. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος εμβαδού 10 τ.μ. δημοτικού οικοπέδου, που βρίσκεται στην Πορταριά και συγκεκριμένα στη θέση Παζάρι, έναντι της κεντρικής Πλατείας Πορταριάς (άρθρο 192 παρ.1 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018).
   
 5. Λήψη απόφασης για την ανταλλαγή του δημοτικού οικοπέδου, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 253 (Τενέδου-Μακεδονίας-Χρ.Λούλη-Μαγνησίας), εμβαδού 94,53 τ.μ. στη Νέα Ιωνία, με οικόπεδο εμβαδού 112,97 τ.μ., με ισόγεια οικία εμβαδού 56,94 τ.μ., που βρίσκεται στο Ο.Τ. 273 στην οδό Κρήτης 13 στη Νέα Ιωνία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06).
   
 6. Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανατροπή της σύμβασης πώλησης, που καταρτίστηκε με το υπ' αριθμ. 6968/2005 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Βόλου Γαρυφαλλιάς Γιαννουλή - Ζέρβα, λόγω πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης - αυτοδίκαιη επιστροφή της κυριότητας του πληθέντος ακινήτου στον Δήμο Βόλου.
   
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος "Απόστολου Αλεξ. Δράκου". (απόφαση 925/2020 Ο.Ε.)

  12.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος "Θωμά Καλούτσα". (απόφαση 927/2020 Ο.Ε.)

13.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος "Ιωάννου Κ.Χατζηιωάννου ή Χατζάκου".(απόφαση 931/2020 Ο.Ε.)

14.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος "Κων. Μουρογιάννη" (υπέρ Τοπ. Κοιν. Άνω Λεχωνίων). (απόφαση 929/2020 Ο.Ε.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

15. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. (ΡΟΥΚΑ ΒΑΪΑ)

16. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 377/2018 Κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στους δρόμους λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Βόλου. (απόφαση 117/2020 Ε.Π.Ζ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

17. Λήψη απόφασης καθορισμού κριτηρίων για τη χορήγηση παράτασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους - συγκρότηση Επιτροπής. (απόφαση 2/2021 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

18. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου έτους 2018 - Κεντρικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Βόλου".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

19.  Λήψη απόφασης για τη διενέργεια μονομερών εκταφών.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

20.  Ανάκληση της υπ' αριθμ. 694/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση της υπ' αριθμ. 3/2021 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. αναφορικά με τον καθορισμό της αποζημίωσης της Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.

21.  Λήψη συμπληρωματικής απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων και απαιτήσεων της Ανώνυμης Εταιρίας ΣΦΑΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

22.  Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση εκκαθάρισης Δ.Ε.Ο.Β.

 

Ο Πρόεδρος του        

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
4
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 26 Ιανουάριος, 2021