5Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ  16/2/2024

Αρ. Πρωτ. : 13388

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Λήψη απόφασης για την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024.

2.  Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθ. 52/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής  και λήψη νέας για την μεταφορά των υπολοίπων του ταμείου, των υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών και τυχόν προσόδων – τόκων  του καταργηθέντος ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» και κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών.

3.  Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρίθ. 53/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής και λήψη νέας για την μεταφορά των υπολοίπων του ταμείου, των υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών και τυχόν προσόδων – τόκων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης  «Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ.» και κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών.

4.  Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (αρ. πρωτ. 12805).

5.  Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (αρ. πρωτ. 11027).

6.  Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (αρ. πρωτ. 9458).

7.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών μισθώματος λόγω καταγγελίας σύμβασης (MANOLLO GROUP MON IKE με ΑΦΜ 800727424).

8.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών  από  διαγραφή μηνιαίου μισθώματος αποζημίωσης ακινήτου κληροδοτήματος Κων. Αρχιμανδρίτου..

9.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ (αρ. πρωτ. 11025).

10.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής μισθωμάτων λόγω λύσης μίσθωσης (αρ. πρωτ. 11026).

11.  Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020 και Υποστήριξη ακτών βραβευμένων με Γαλάζια σημαία -μη πολυσύχναστων- με υπεύθυνους ακτής και οριοθέτηση τους εντός των ορίων του Δήμου Βόλου έτους 2024.

12.  Λήψη απόφασης για την προέγκριση δαπανών εκδηλώσεων του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13.  Λήψη απόφασης για την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βόλου έτους 2024.

14.  Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023».

15.  Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του Έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ».

16.  Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021».

17.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ».

18.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ "ΠΡΟΚΟΠΕΙΟΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.. 99/2017".

19.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο «Εργασίες Χρωματισμού Σχολικών Κτιρίων Έτους 2022».

20.  Λήψη απόφασης για την έγκριση  3ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης  της μελέτης με τίτλο  «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ‘ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΛΑΧΗ’ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ».

21.  Έγκριση της 3ης παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗ».

22.  Έγκριση 5ης παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την σύνταξη πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων» του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» του Υ.Π.ΕΝ. για το κτίριο του Δημαρχείου Βόλου» για 3 μήνες.

23.  Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών έτους 2024.

24.  Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών έτους 2024.

25.  Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών έτους 2024 που αφορά δημόσιες συμβάσεις έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής.

26.  Λήψη απόφασης συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την εξέταση των εξηγήσεων της τιμής ή του κόστους που προτείνουν οικονομικοί φορείς στην προσφορά τους (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές) στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης έργων έτους 2024 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

27.  Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ».

28.  Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης με τίτλο  « Εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης λαμπτήρων και επισκευής φωτιστικών σωμάτων σε ιστούς φωτισμού από αδειούχο ηλεκτρολόγο εναερίτη με πέδιλα».

29.  Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης με τίτλο  «Εκμίσθωση μηχανημάτων».

30.  Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης με τίτλο  “ Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών.”

31.  Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια μικροϋλικών».

32.  Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης με τίτλο  «Εκτέλεση  ηλεκτρολογικών εργασιών στον Ξενώνα Αθλητών».

33.  Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης με τίτλο  «Προμήθεια καλυμμάτων φρεατίων επίσκεψης και οικοδομικών υλικών».

34.  Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια  &  τοποθέτηση εξοπλισμού σε γήπεδο καλαθοσφαίρισης».

35.  Έγκριση μελέτης με τίτλο  «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών» » για επισκευή βλαβών σε υποσταθμούς στο Συγκρότημα Μουρτζούκου και στο πεδίο Άρεως.

36.  Υποβολή μελέτης με τίτλο: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου με δάπεδο ασφαλείας στο 13ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας».

37.  Υποβολή μελέτης με τίτλο: “Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικής  γκαραζόπορτας  αλουμινίου στο υπόγειο του κέντρου άθλησης Αδαμόπουλου”.

38.  Υποβολή μελέτης με τίτλο: “Προμήθεια και τοποθέτηση τμήματος κιγκλιδωμάτων στο νηπιαγωγείο Αισωνίας”.

39.  Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού επιφανειών από Graffitti, βαφές, επικαθήμενων υλικών κλπ στα 3ο Γυμνάσιο και Λύκειο Βόλου».

40.  'Έγκριση μελέτης με τίτλο: “Επισκευή -συντήρηση όψεων στο 5ο Λύκειο Βόλου”.

41.  Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Επισκευές εξωτερικών κλιμάκων & εξοπλισμού φωτισμού του Δημαρχείου».

42.  Έγκριση μελέτης με τίτλο : “Προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφών στα 1ο και 4ο Δημοτικά σχολεία Ν. Ιωνίας”.

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

43.  Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών για το έτος 2024 της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

44.  Λήψη απόφασης επί του θέματος «Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), του κομβικού σταθμού κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 1000132» της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. (από κοινού χρήση με την εταιρεία NOVA MAE), που βρίσκεται στη θέση ‘Μεγάλη Βελανιδιά’, στην Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου, στο Δήμο Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

45.  Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς οικίσκου για την κάλυψη των αναγκών μετεγκατάστασης του τμήματος της Ε1 τάξης (13 μαθητές) του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγριάς, επιφάνειας  36,00m2.

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

46.  Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βόλου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση  Εξωτερικού (Κύπρος) και εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης οικονομικού προϋπολογισμού έτους  2024.

47.  Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βόλου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση  Εξωτερικού (Βουλγαρία) και εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης οικονομικού προϋπολογισμού έτους  2024.

48.  Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βόλου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση  Εξωτερικού (Αυστρία) και εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης οικονομικού προϋπολογισμού έτους  2024.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

49.  Λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά της αριθμ. Α611/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, τμήμα Α΄ Μονομελές όπως διορθώθηκε με την με αρ. Α659/2022 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (Μονομελές).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

50.  Λήψη απόφασης για την προέγκριση δαπανών τμήματος Θεάτρου της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Μουσείων.

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΡΗΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
5
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος, 2024