5Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΒΟΛΟΣ  9/4/2020

Αρ. Πρωτ. : 23723

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την Μ. Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020, με ώρα έναρξης 14:00 και λήξης 15:00, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) και την υπ’ αριθ.40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).

 

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

          ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Εταιρικού σχήματος για την υλοποίηση της ΒΑΑ (Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη) του Δήμου Βόλου, μεταξύ του Δήμου Βόλου, του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ και της ΚΕΚΠΑ-ΚΕΚΠΑ, ενημέρωση για την Έκθεση Προόδου της ΒΑΑ του Δήμου Βόλου και έγκριση νέων προτάσεων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας "Απομαγνητοφώνηση – επεξεργασία – σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ετών 2016 & 2017".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.(απόφαση Ο.Ε.)
 2. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77Α).
 3. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπών επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Βόλου, έτους 2020.
 4. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής απογραφής αναλωσίμων υλικών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου, για το έτος 2020.
 5. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής απογραφής παγίων στοιχείων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου για το έτος 2020.
 6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό υπαλλήλου που θα εκπροσωπεί το Δήμο Βόλου για τη διενέργεια συναλλαγών με τα πιστωτικά ιδρύματα.
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 8. Λήψη απόφασης επί του θέματος "Εξώδικος συμβιβασμός για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας Σκαμάγκα στις Νέες Παγασές του Δήμου Βόλου". (απόφαση 28/2020 Ο.Ε.)
 9. Λήψη απόφασης εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην πλατεία "Παζαρούλι" της Τοπικής Κοινότητας Κατωχωρίου Δ.Ε. Πορταριάς.
 10. Λήψη απόφασης εκμίσθωσης δημοτικού χώρου στον οικισμό Κριθαριάς στη Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου.
 11. Λήψη απόφασης εκμίσθωσης έκτασης 10 τ.μ. στη θέση "ΛΙΣΙ" του οικισμού Χανίων της Τ.Κ. Δράκειας, Δ.Ε. Αγριάς, περί εγκατάστασης κεραιοσυστήματος για τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού.
 12. Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στη Μακρινίτσα.
 13. Λήψη απόφασης περί λύσης μισθωτικής σχέσης που αφορά στο περίπτερο που βρίσκεται στη Νέα Ιωνία Βόλου.
 14. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη θέση "Παναγιά" στην Τ.Κ. Κατωχωρίου Δ.Ε. Πορταριάς.
 15. Λήψη απόφασης για παράταση παραχώρησης κατά κυριότητα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία των οικοπέδων 02Ν και 04Ν, εμβαδού 1466,08 τ.μ. και 1625,88 τ.μ. αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης Ν.Ιωνίας της Δ.Ε. Ν. Ιωνίας του Δήμου Βόλου.
 16. Λήψη απόφασης για την παροχή σύμφωνης γνώμης ή μη, επί του από 09/01/2014 εγγράφου της εταιρείας INTERAMERICAN, που αφορά στο Κληροδότημα Χρήστου Πανταζή του Αθανασίου.
 17. Λήψη απόφασης για τροποποίηση όρου της σύμβασης του Δήμου Βόλου με το DOMOTEL ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 1. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβάλλοντος (ΜΠ) για την ανανέωση και τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και θεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) υφιστάμενου λατομείου σχιστόλιθου, της "ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ", που βρίσκεται στη θέση "Αρκουδόρεμα", Δ.Κ. Διμηνίου του Δήμου Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων ΠΕ Θεσσαλίας.
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης συμμετοχής στο έργο LIFE GreenYourAir του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE.

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών α' δόσης έτους 2020.
 2. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ.6 του Ν.3463/06).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (Μαρία Αλεξίου)
 2. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (Τσιώτρα Άννα)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020.
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2017".
 4. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Επέκταση δημοτικού φωτισμού έτους 2017".
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Κατασκευές οδών έτους 2020", προϋπολογισμού 300.000,00€.
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης εκτέλεσης εργασιών τοποθέτησης εορταστικού στολισμού μέσω διαγωνισμού, προϋπολογισμού 329.880,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2019".
 8. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου "Καθαιρέσεις περιπτέρων από κοινόχρηστους χώρους".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ.Βόλου έτους 2018".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου (πεύκου) που βρίσκεται στην οδό Βασιλειάδου (στη διασταύρωση με Παπαδοπούλου) στη Νέα Αγχίαλο, κατόπιν αίτησης κυρίου Ρουπακιά Αριστείδη. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)
 2. Λήψη απόφασης για την κοπή τεσσάρων δένδρων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία στον Άγιο Βλάσιο, κατόπιν της υπ’ αριθ.2/2020 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Βλασίου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)
 3. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Αναλήψεως αρ.8 στο Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κυρίου Καραμπουτάκη Δήμου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)
 4. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Λ. Μαβίλη αρ.65 Γ στο Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κυρίου Ρούμπου Γεώργιου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης ανάθεσης εργασιών αφής κανδηλιών και καθαριότητας μνημάτων, στο Κοιμητήριο "Κούκος", σε ιδιώτη.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 1. Έγκριση της υπ' αριθμ. 76/2020 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. αναφορικά με την άρση της παραχώρησης προς τον Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. του κτιρίου Κίτσιου (πρώην Παπαθεολόγου), το οποίο παραχωρήθηκε με την υπ' αριθμ. 100/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
5
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 13 Απρίλιος, 2020