5Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                         ΒΟΛΟΣ  12/2/2021

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 11416

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη - σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών - την Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1        Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. (απόφαση Ο.Ε)

2        Λήψη απόφασης για την ανάληψη εξόδων κηδείας και ταφής 2 ατόμων που απεβίωσαν και παραμένουν εδώ και μήνες στο ψυγείο του Νοσοκομείου Βόλου, λόγω μη εύρεσης συγγενών.

3        Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου βάσει του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77Α).

4        Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής για την εκμίσθωση και αγοραπωλησία ακινήτων του Δήμου βάσει των άρθρων 186 παρ.5 και 192 του ν.3463/2006.

5        Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής για τη μίσθωση ακινήτων  εκ μέρους του Δήμου βάσει των άρθρων 5 και 7 του Π.Δ.270/81.

6        Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας αμφιθεάτρου του Δράγνειου Δημαρχιακού Μεγάρου της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου στον Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

7        Λήψη απόφασης για την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

8        Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Αργοναυτών αρ.3 (υπ' αριθ.2/2021 απόφαση Κοινότητας Βόλου). (απόφαση 5/2021 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9        Λήψη απόφασης για την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2021.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

10      Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 3,80 τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α. 021139  στο Ο.Τ. Γ456, περιοχής Αγίου Σπυρίδωνα της Δ.Ε.  Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου. (απόφαση 12/2021 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

11      Λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 764/2017 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Έγκριση παρέμβασης στην οδό Μαιάνδρου με δημιουργία θέσεων πάρκινγκ και διαπλάτυνση πεζοδρομίου. (απόφαση 4/2021 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12      Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου της οδού Ζάχου, παραπλεύρως του χειμάρρου Κραυσίδωνα από την διασταύρωση με την οδό Αναπαύσεως, στον Δήμο Βόλου. (απόφαση 6/2021 Ε.Π.Ζ.)

13      Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της οδού Καραϊσκάκη αρ.47, στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Κωφού Γεώργιου. (απόφαση 7/2021 Ε.Π.Ζ.)

14      Λήψη απόφασης για την  κοπή δέντρου που βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου αρ.118 στη Ν. Ιωνία, κατόπιν αίτησης της κας Μπιλιούρη – Ιωάννου Παρασκευής. (απόφαση 8/2021 Ε.Π.Ζ.)

15      Λήψη απόφασης για την κοπή δύο δένδρων επί του πεζοδρομίου της οδού Μαυροκορδάτου με Αχιλλοπούλου στο Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης της εταιρείας Τουριστικά Ο.Ε. (απόφαση 9/2021 Ε.Π.Ζ.)

16      Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου επί του πεζοδρομίου της οδού Γεωργίου Καρτάλη 1 με Γάτσου στο Δήμο Βόλου. (απόφαση 10/2021 Ε.Π.Ζ.)

17      Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου επί του πεζοδρομίου της οδού Φερών έναντι 19 στον Δήμο Βόλου. (απόφαση 11/2021 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

18      Λήψη απόφασης έγκρισης ανάθεσης της εργασίας αποκομιδής απορριμμάτων εντός του παραδοσιακού οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου.

19      Λήψη απόφασης έγκρισης ανάθεσης της εργασίας αποκομιδής απορριμμάτων με ζώα εντός του παραδοσιακού οικισμού στην Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

20      Λήψη απόφασης για την αγορά οικογενειακού τάφου. (ΣΔΟΥΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ)

21      Λήψη απόφασης για την αγορά οικογενειακού τάφου. (ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

22      Ορισμός ορκωτού ελεγκτή- λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Βόλου, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
5
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 17 Φεβρουάριος, 2021