6Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

            ΒΟΛΟΣ 7/5/2020

            Αρ. Πρωτ. : 26911

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1        Τροποποίηση την υπ' αριθμ.133/2020 απόφασης του Δ.Σ., σχετικά με τον καθορισμό υπαλλήλου που θα εκπροσωπεί το Δήμο Βόλου για τη διενέργεια συναλλαγών με τα πιστωτικά ιδρύματα.

2        Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.(απόφαση Ο.Ε.)

3        Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

       Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος "Χρυσούλας Ζώγια" κατ' εφαρμογή του Ν.4182/2013.

       Λήψη απόφασης περί σύναψης νέας μισθωτικής σύμβασης για ένα ελαιοπερίβολο, ιδιοκτησίας κληροδοτήματος "Κων/νου Μουρογιάννη" (υπερ Άνω Λεχωνίων).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

       Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της Α.Δ.Σ. 838/2019 με θέμα “Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Βόλου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Υπουργείου Εσωτερικών.”

7        Έκφραση γνώμης επί του φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ‘‘Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βόλου στη θέση «Κάκκαβος» της Δ.Ε. Αισωνίας, του Δήμου Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας”.

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

8        Λήψη απόφασης επί του αιτήματος χορήγησης δωρεάν άδειας τοποθέτησης σταθερού δειγματολήπτη μέτρησης ατμοσφαιρικού αέρα στην ταράτσα του 21ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

       Λήψη απόφασης για την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών των σχολείων β' δόσης έτους 2020 και αποζημίωση των εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων για το πρώτο τρίμηνο του 2020.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

10      Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου ιδιοκτησίας Σοφίας Μαρκά χας Γεωργίου, που βρίσκεται στην Αγριά Βόλου και επί της οδού Δρακείας (πρώην Α. Παπανδρέου) στην πλατεία Ειρήνης, (υπ' αριθ.4/2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγριάς). (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11      Λήψη απόφασης για την 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020.

12      Λήψη απόφασης αποδοχής όρου σχεδίου δανειστικού συμβολαίου, σύμφωνα με την υπ' αριθ.3/2020 Πράξης του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη συνομολόγηση επενδυτικού δανείου από το Τ.Π και Δανείων, για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου με τίτλο "Βελτίωση προσβασιμότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων Δήμου Βόλου", ενταγμένου στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι".

13      Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Παρεμβάσεις σε Λεβητοστάσια Σχολείων Νέας Αγχιάλου για τη Σύνδεση με το Δίκτυο Φυσικού Αερίου", προϋπολογισμού 74.000,00€.

14      Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Προσθήκη Κτιριακών Εγκαταστάσεων στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Βόλου", προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.

15      Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Εργασίες Συντήρησης των Σχολείων Δ.Ε. Πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2020", προϋπολογισμού 375.000,00€.

16      Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Επισκευή - Ενίσχυση Φέροντα Οργανισμού και Ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου".

17      Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου "Διαμόρφωση Πλατείας στο Ο.Τ. ΚΧ115 Αγριάς Βόλου".

18      Λήψη απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης ειδών της σύμβασης προμήθειας με τίτλο "Καλαθοφόρο όχημα εργασίας 20m", ποσού 114.452,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

19      Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Βόλου".

20      Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας της εκπόνησης μελέτης με τίτλο "Γεωτεχνικών Ερευνών & Γεωτεχνικής Μελέτης αποκατάστασης πέτρινου τοίχου στην Πορταριά".

21      Λήψη απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης ειδών της σύμβασης προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού" ποσού48.460,09€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

22      Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης της αρ. πρωτ. 97140/13-11-2019 σύμβασης "Προμήθεια - Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

23      Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου πόλης Βόλου στα Ο.Τ.1296, 1297, 1297α, 1298 περιοχής ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ - ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ, για την κατασκευή Πράσινου Σημείου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

24      Λήψη απόφασης για την κοπή τεσσάρων δένδρων (Σοφόρα) που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου της οδού Χατζηαργύρη αρ.111 στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κυρίου Κοσμά Νικολάου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

25      Έγκριση απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. αναφορικά με τον "Ορισμό τριμελούς ειδικής επιτροπής για την επαναξιολόγηση επανεγγραφών και την αξιολόγηση των αιτήσεων για εισαγωγή παιδιών και κριτήρια επιλογής αυτών για τους παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2020-2021".

26      Έγκριση απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. αναφορικά με τον "Καθορισμό διδάκτρων για το σχολικό έτος 2020-2021".

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
6
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 11 Μάιος, 2020