6Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                         ΒΟΛΟΣ  26/2/2021

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 16143

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη - σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών - την Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1        Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χώρου στην ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση των δράσεων του ΕΚΤ (Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) στο πλαίσιο του "Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη" του ΠΕΠ Θεσσαλίας ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2        Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του Ο.Π.Δ. του Δήμου Βόλου, οικονομικού έτους 2021.

3        Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. (απόφαση Ο.Ε)

4        Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση κατόπιν δημοπρασίας του δημοτικού καταστήματος «Ενυδρείο» στο παραλιακό πάρκο Αναύρου στον Βόλο.

5        Λήψη απόφασης παράτασης μίσθωσης καταστήματος επί της οδού Αλμυρού 12Β στη συνοικία Παλιών Βόλου.

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

6        Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Βόλου για σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7        Λήψη απόφασης για την 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2021.

8        Λήψη απόφασης ορισμού Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, για την παραλαβή έργων για το έτος 2021.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

9        Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 31/12/2021.

10      Λήψη απόφασης για έγκριση αποζημίωσης επικειμένων και συμψηφισμού με τις οφειλές του οικοπέδου συνιδιοκτησίας Γιαννακοσιάν Ελένης του Δημ., με κ.α. 201624 στο Ο.Τ.203 της υπ’αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Δυτικά της οδού Αμιρά» της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

11      Λήψη απόφασης για έγκριση αποζημίωσης επικειμένων και συμψηφισμού με τις οφειλές του οικοπέδου συνιδιοκτησίας Γιαννακοσιάν Ιωάννη του Δημ., με κ.α. 201624 στο Ο.Τ.203 της υπ’αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Δυτικά της οδού Αμιρά» της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

12      Λήψη απόφασης για αποζημίωση επικειμένων και συμψηφισμού με τις οφειλές του οικοπέδου ιδιοκτησίας Καραβία Κορνηλίας του Βλασ., με κ.α. 201536 στο Ο.Τ.13Β της υπ’αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Δυτικά της οδού Αμιρά» της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

13      Ενημέρωση για την αντικατάσταση δύο χαρτών στα πλαίσια της σημειακής τροποποίησης της μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Π.Σ.) Βόλου» (Η υπ’ αριθμ. 3018/167095/05-10-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–Στ.Ελλάδας ΦΕΚ Α.Α.Π. 237/4-11-2016 και η υπ’ αριθμ.2591/167222/27-09-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας ΦΕΚ 816/Δ΄/31-12-2019) λόγω λανθασμένης ανάρτησης. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

14      Κρίση ένστασης κατά της υπ' αριθ.387/2020 Α.Δ.Σ. η οποία αφορά τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης του οικισμού Νέας Αγχιάλου της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου στο Ο.Τ.191. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

15      Κρίση ενστάσεων Ανδρονίκης και Αντώνιου Σκουρτόπουλου και Θεόδωρου Ιωάννου κατά της με αρ. 270/2020 Α.Δ.Σ. – αποδοχή αυτών και ακύρωση της 270/2020 Α.Δ.Σ. – εξέταση της από 3-2-2021 αίτησης Ανδρονίκης και Αντώνιου Σκουρτόπουλου και εκκίνηση της διαδικασίας τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βόλου στο Ο.Τ. 1202Α ( Αθηνών 5 - Αλαμάνας – Σέκερη). (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

16      Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου επί του οδού Ηφαίστου 17 με Ομήρου στον Δήμο Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

17      Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δέντρου (Πεύκου) που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου στην οδό Μεθώνης αρ.6, στον οικισμό Αστέρια Αγριάς, κατόπιν αίτησης κας Βαγδούτη Ελένης. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

18      Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δέντρου (Σοφόρα) που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου στην οδό Ολυζόνος αρ.5, στον οικισμό Αστέρια Αγριάς, κατόπιν αίτησης κ. Μπουντούρη Παναγιώτη. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

19      Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δέντρου (Κουκουναριά) που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου στην οδό Σηπιάδος, μετά τη διασταύρωση με την Νηλείας, στον οικισμό Αστέρια Αγριάς, κατόπιν αίτησης κ. Παπουτσή Αθανάσιου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

20      Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου επί του πεζοδρομίου της οδού Φερών έναντι 25 στον Δήμο Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

21      Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δέντρου (Μουριά) που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου στην οδό Φιλιππίδη αρ.1, στον οικισμό Αστέρια Αγριάς, κατόπιν αίτησης κ. Κορφιάτη Νικόλαου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

 Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
6
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 3 Μάρτιος, 2021