70Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                         ΒΟΛΟΣ  3/11/2023

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 80493

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 70η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1        Λήψη απόφασης για την «Προέγκριση δαπανών τμήματος δημοσίων σχέσεων».

2        Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθ. πρωτ: 64398/31-8-2023 σύμβασης, συνολικού ποσού 52.982,16€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την «Προμήθεια έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας, διάρκειας ενός (1) έτους», λόγω συνέχισης λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου στην Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.

3        Υποβολή Πρακτικού διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και  Δημόσιας Υγείας του Δήμου Βόλου, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ και της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και προμήθεια φρέσκου γάλατος δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Βόλου, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ & της Δ.Ε.Υ.Α.Μ Βόλου, διάρκειας δύο (2) ετών, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.494.701,52€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

4        Λήψη απόφασης για το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Β΄ φάσης ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού γωνιών ανακύκλωσης στο Δήμο Βόλου» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.157.044,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

5        Έγκριση πρακτικού Α΄ και Β’ φάσης διενέργειας ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά του Δήμου Βόλου», ενδεικτικού προϋπολογισμού ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ (87.814,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

6        Λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση  του δημοτικού καφενείου «Θεόφιλος» που βρίσκεται στην κεντρική  πλατεία  Μακρινίτσας».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7        Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023».

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8        Λήψη απόφασης απευθείας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για την πλημμύρα  DANIEL (συμπληρωματική από 5-9-2023 έως 27-9-2023) στο Δήμο Βόλου έτους 2023.

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

9        Λήψη απόφασης για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 104 του οικισμού Αγίου Γεωργίου της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου, ιδιοκτησίας Παρασκευής Χατζηευφραιμίδου σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4759/2020.

10      Λήψη απόφασης για άρση η μη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο εντός του  Ο.Τ. 131 της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου σύμφωνα με το  Ν. 4759/2020.

11      Λήψη απόφασης για άρση η μη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο εντός του  Ο.Τ. 275 της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου σύμφωνα με το  Ν. 4759/2020.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

12      Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Βόλου, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού (ΙΙΙΙ)» και στον Άξονα Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων».

13      Λήψη απόφασης για προμήθεια πολυμηχανημάτων-εκτυπωτών, εξαιτίας της καταστροφής τους από τις πρόσφατες κακοκαιρίες "DANIEL" και "ELIAS" στις Υπηρεσίες Καθαριότητας, Δ.Ε. Πορταριάς, Τμήμα Μισθοδοσίας και Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Βόλου.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

14      Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της αριθμ.  84/2023 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας .

15      Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη παρέμβασης στην με αρ. κατ. ΤΜ165/23 Αγωγή Α.Β. κλπ.2.κατά Ελληνικού Δημοσίου.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
70
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 7 Νοέμβριος, 2023