74Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ  24/11/2023

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 86805

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 74η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Λήψη απόφασης για την 33η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023.

2.  Λήψη απόφασης για την «Προέγκριση δαπανών τμήματος δημοσίων σχέσεων».

3.  Υποβολή πρακτικού κατακύρωσης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού για τα έτη 2023-2025, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 194.360,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

4.  Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών, θυμάτων βίας του Δήμου Βόλου» σε δεκαεξάωρη βάση καθημερινώς από Δευτέρα ως Παρασκευή και είκοσι τέσσερις (24) ώρες τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για το χρονικό διάστημα από 1-12-2023 έως 31-3-2024, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ. γ του Ν. 4412/16 και την παρ.1 περ.β του άρθρου 2 του 4782/2021 και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης και ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. ειδικότητας Φυλάκων ΔΕ.

5.  Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ: 64397/31-8-2023 σύμβασης, συνολικού ποσού 64.849,34€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την «Προμήθεια έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βόλου, διάρκειας ενός (1) έτους», λόγω συνέχισης λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών στο Δήμο Βόλου στην Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.

6.  Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Προέδρου της Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων Κουκουσέλη Αργυρώς.

7.  Λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο (2) δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8.  Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023».

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

9.  Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της αριθμ. 95/2023 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
74
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 29 Νοέμβριος, 2023