75Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ  30/11/2023

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 88575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 75η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, την Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.   Λήψη απόφασης για την 34η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (διαπιστωτικού χαρακτήρα).

2.   Λήψη απόφασης για την «Προέγκριση δαπανών τμήματος δημοσίων σχέσεων».

3.   Έγκριση μελέτης με τίτλο “Προμήθεια εορταστικών υλικών".

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.   Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του  ανοικτού διαγωνισμού (άνω των ορίων) μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, που αφορά το τμήμα¨ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ 1  (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ – ΑΙΣΩΝΙΑΣ - ΟΔΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ & ΖΑΧΟΥ) προϋπολογισμού 88.200,00€ (χωρίς ΦΠΑ)¨ από την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού 252.900,00  € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

5.   Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του  ανοικτού διαγωνισμού (άνω των ορίων) μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, που αφορά το τμήμα¨ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ 3  (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΩΛΚΟΥ-ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-Δ.Κ. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ) προϋπολογισμού 102.920,00€ (χωρίς ΦΠΑ)¨ από την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού 252.900,00  € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

6.  Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – αξιολόγησης και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών) του διαγωνισμού μελέτης που αφορά το τμήμα¨ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ – ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ – ΑΓΡΙΑΣ – ΝΟΤΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ», εκτιμώμενης 81.700,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ¨ από την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού 252.900,00  € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

7.   Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023».

8.   Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών  δικτύου δημοτικού φωτισμού έτους 2023» προϋπολογισμού 80.000,00€.

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

9.   Λήψη απόφασης για τροποποίηση σχεδίου πόλης στην περιοχή «Μάραθος» της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου με κατάργηση κοινοχρήστου χώρου σύμφωνα με το Ν. 4759/2020.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

10.  Λήψη απόφασης για παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς απόκρουση της από 20/9/2023 αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία “Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών” (ΠΑ.Κ.Ο.Ε) κατά του  Δήμου Βόλου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
75
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 4 Δεκέμβριος, 2023