77Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ 15/12/2023

Αρ. Πρωτ. : 92888

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 77η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης την Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Λήψη απόφασης για την 36η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023.

2.  Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς καυσίμων αξίας ποσού 99.574,95 ευρώ από την Μότορ Όιλ για την κάλυψη αναγκών του πρώτης ανάγκης σε καύσιμα κίνησης στο Δήμο κατόπιν των φυσικών καταστροφών που έπληξαν το Δήμο Βόλου.

3.  Έγκριση πρακτικού Γ'  φάσης (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης)  διενέργειας ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά του Δήμου Βόλου», ενδεικτικού προϋπολογισμού ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ (87.814,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

4.  Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Πορταριάς Δρόσου Αθανασίου.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
77
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Πέμπτη, 21 Δεκέμβριος, 2023