Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

7Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ, 12/2/2021

Αρ. Πρωτ. : 11539

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 12:15,  με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1     Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021.

2     Ανάκληση της υπ' αριθμ. 62/2021 απόφασης της Ο.Ε. και λήψη νέας για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την υποβολή δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4764/2020».

3     Διαγραφή οφειλών από την εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ σύμφωνα με την από 28/9/2016 συμφωνία Εξυγίανσης της εταιρείας, η οποία επικυρώθηκε 61/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

4     Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.

5     Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ τουΝ. 4412/16 και το άρθρο 10 παρ. 3Α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, για απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΄΄ΕΝΤΟΜ ΑΠ.ΚΥΡΙΑΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε,΄΄ ΄΄Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του΄΄ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020) καθώς επίσης και των επικαιροποιημένων εγκυκλίων αναφορικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας που έχουν εκδοθεί μέχρι και σήμερα»

6     Υποβολή πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού: «Προμήθεια δύο (02) μεταχειρισμένων οχημάτων (ένα διπλής καμπίνας ημιφορτηγό και ένα μιας καμπίνας κλειστού τύπου - van) προκειμένου να καλυφθούν  οι ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητα του Δήμου Βόλου» σύμφωνα με την υπ' αριθ. 89838/17-12-2020 Διακήρυξη του Δήμου Βόλου.

7     Λήψη απόφασης σχετικά με τον Προέλεγχο και σύνταξη αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων χρήσης 2021 Κληροδοτήματος «Θεόδωρου Παπαγεωργίου».

8     Λήψη απόφασης σχετικά με την «Προέλεγχος και σύνταξη αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων χρήσης 2021 Κληροδοτήματος «Κων/νου Απ. Αρχιμανδρίτη»

9     Λήψη απόφασης σχετικά με την  έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Περισυλλογή, επανένταξη, φιλοξενία, φροντίδα αδέσποτων ζώων του Δήμου Βόλου, στο δημοτικό ενδιαίτημα στη θέση  Μαραθάς, διάρκειας ενός έτους», ενδεικτικού προϋπολογισμού 55.279,20 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

10    Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών και Υποστήριξη ακτών βραβευμένων με Γαλάζια σημαία -μη πολυσύχναστων- με υπεύθυνους ακτής και οριοθέτηση τους εντός των ορίων του Δήμου Βόλου έτους 2021.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11    Έγκριση φακέλου έργου, κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Ε.Ο. ΒΟΛΟΥ-ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΑΛΥΓΑΡΟΡΕΜΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ.

12    Παράταση προθεσμίας της υπηρεσίας του Συμβούλου με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για συνδρομή στην Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση Η/Μ Μελέτης ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ»

13    Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:  « Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2019».

14    Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ & Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021.

15    Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ & Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

16    Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ΗΣ ΚΑΙ 19ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020»

17    Έγκριση μελέτης με τίτλο “ Προμήθεια κλιματιστικής μονάδας στο Δημαρχείο Βόλου ”.

18    Έγκριση μελέτης με τίτλο  “ Εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων ”.

19    Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων για την επισκευή του ανελκυστήρα στο Κτίριο Σπίρερ».

20    Έγκριση μελέτης με τίτλο "Προμήθεια αυτοκόλλητων σήμανσης".

21    Έγκριση μελέτης με τίτλο  «Εργασίες απόφραξης φρεατίων, σιφωνιών κτλ. σε κτίρια του Δήμου Βόλου».

22    Έγκριση μελέτης με τίτλο «Εργασίες απόφραξης φρεατίων, σιφωνιών κτλ. σε σχολικά κτίρια του Δήμου Βόλου».

23    Έγκριση μελέτης με τίτλο  “ Προμήθεια μεταλλικών βραχιόνων  ”

24    Έγκριση μελέτης με τίτλο “Προμήθεια ειδών χρωματισμού για τα Σχολικά και Δημοτικά Κτίρια όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου  Βόλου”.

25    Έγκριση μελέτης με τίτλο "Προμήθεια αναλωσίμων-μικροϋλικών"’.

26    Έγκριση μελέτης με τίτλο «Εργασίες  επισκευής  αντλιών για συντριβάνια του Δήμου Βόλου».

27    Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε πάρκο επίτροχου αθλητισμού».

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

28    Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και υποβολής της πράξης με τίτλο «ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ 07 με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

29    Έγκριση της αριθμ. 2/2021 απόφασης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου που αφορά στον απολογισμό του οικονομικού έτους 2020.

30    Έγκριση της αριθμ. 24/2021 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. του Δήμου Βόλου που αφορά στην 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
7
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 17 Φεβρουάριος, 2021