7Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ, 8/4/2021

Αρ. Πρωτ. : 28158

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη - σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για τον ορισµό των υπεύθυνων κίνησης των λογαριασµών ειδικού σκοπού πάγιας προκαταβολής που ανήκουν στο ∆ήµο Βόλου.
 2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. (απόφαση Ο.Ε)
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος "Κωνσταντίνου Απ. Αρχιμανδρίτου".
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος "Θεόδωρου Παπαγεωργίου".
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 6. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΚΑΠΗ Αγριάς.
 7. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στις οδούς Λαμπράκη-Σαρανταπόρου-Παπακυριαζή στην περιοχή Παλαιών.
 8. Ανάκληση της αριθμ. 17/2020 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας για την εκμίσθωση έκτασης 1.000,00 τ.μ. με κωδική ονομασία "1404476 ΧΑΝΙΑ ΠΗΛΙΟΥ" στην Τοπική Κοινότητα Δράκειας Δ.Ε. Αγριάς, για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.
 9. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τoυ καταστήματος Ε1 του πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων και καταστημάτων στη διασταύρωση των οδών Φιλελλήνων-Δημητριάδος στο Βόλο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018)
 10. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του καταστήματος Ε2 του πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων και καταστημάτων στη διασταύρωση των οδών Φιλελλήνων-Δημητριάδος στο Βόλο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018).
 11. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του καταστήματος Ε3 του πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων και καταστημάτων στη διασταύρωση των οδών Φιλελλήνων-Δημητριάδος στο Βόλο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018).
 12. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση κατόπιν δημοπρασίας του καταστήματος, που βρίσκεται στο δώμα του πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων και καταστημάτων στη διασταύρωση των οδών Φιλελλήνων-Δημητριάδος στο Βόλο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018).
 13. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής (κανό) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 47458 ΕΞ 2020-ΦΕΚ 1864/Β΄/15-5-2020 ) κατόπιν δημοπρασίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 1. Λήψη απόφασης για την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών των σχολείων α' δόσης έτους 2021 και αποζημίωση των εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων για το πρώτο τρίμηνο του 2021.
 2. Λήψη απόφασης για την προσθήκη προσωνυμίας στο Γυμνάσιο Αγριάς.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Δημιουργία Παιδικής Χαράς στα Πλατανάκια Ανακασιάς Δ.Ε. Ιωλκού".
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης εκποίησης παλαιών φωτιστικών σωμάτων και ορισμός μελών επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης κινητών πραγμάτων του Π.Δ. 270/1981.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 31/12/2021.
 2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ.1187 της συνοικίας Νεαπόλεως της Δ.Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (απόφαση 34/2021 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 1. Τροποποίηση της με αρ. 332/2020 απόφασης Δ.Σ. και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της  Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών που αφορούν στη «Συντήρηση, Επισκευή και Λειτουργία Σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου–Αγριάς» και παροχής υπηρεσιών σχετικά με την επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων της Σήραγγας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1. Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δένδρου (Ακακία) επί της οδού Γαλλίας 95 στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Διαμαντή Δημητρίου. (απόφαση 31/2021 Ε.Π.Ζ.)
 2. Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δένδρου (Ακακία) επί της οδού Ιατρού Τζάνου στο Δήμο Βόλου κατόπιν αίτησης κ.Καραθάνου Αθανάσιου. (απόφαση 32/2021 Ε.Π.Ζ.)
 3. Λήψη απόφασης για την κοπή δύο δένδρων (Λεύκες) εντός του πάρκου Νεαπόλεως στο Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Καραλή Σπυρίδωνα. (απόφαση 33/2021 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 500/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση προμήθειας τριών (3) μηχανημάτων έργου, ενός (1) φορτηγού και τρόπου εκτέλεσης αυτής.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων, για το έτος 2021.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ’ αριθμ.91/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ σχετικά με τη: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαχείριση του κοινωνικού τιμολογίου».

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
7
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 12 Απρίλιος, 2021