8Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ  11/6/2020

Αρ. Πρωτ. : 36357

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 8η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα διεξαχθεί  δια περιφοράς, την Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 και με ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:15, με τα  κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19), την υπ’ αριθ.40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

1.     Ανάκληση της 37/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Βόλου περί έκφρασης γνώμης επί της Μελέτης Περιβάλλοντος (ΜΠ) για την ανανέωση και τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και θεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) υφιστάμενου λατομείου σχιστόλιθου, της "ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ", που βρίσκεται στη θέση "Αρκουδόρεμα", Δ.Κ. Διμηνίου του Δήμου Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων  ΠΕ Θεσσαλίας και λήψη νέας απόφασης.

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
8
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Παρασκευή, 12 Ιούνιος, 2020