1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                               Βόλος , 15-10-2021

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                         Αρ. πρωτ.: 80777

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η           

        Σας προσκαλούμε στην 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2021,  η οποία θα διεξαχθεί  δια περιφοράς, σύμφωνα με την με αριθμό 643 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018, με το κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης.

        Η αποστολή της έκφρασης γνώμης σας επί του θέματος θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19), την υπ’ αριθ.40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

         Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαραίτητη απαρτία, η αποστολή της έκφρασης γνώμης σας επί του θέματος μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα λήξης και έναρξης.

«Διαβούλευση επί του Τεχνικού Προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2022».

Τα σχετικά αρχεία θα αποσταλούν στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

  Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 27 Οκτώβριος, 2021