1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  8/1/2021

Αρ. Πρωτ. : 998

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                

 

Σας προσκαλούμε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη - σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών- την Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.   Λήψη απόφασης για την έγκριση της παραχώρησης της χρήσης στον Δήμο Βόλου έναντι ανταλλάγματος του συνόλου της εγκατάστασης του Πανθεσσαλικού Σταδίου Βόλου.

2.   Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Απ. Αρχιμανδρίτου» (924/2020 απόφαση Ο.Ε.).

3.   Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος «Χρυσούλα Ζώγια» (926/2020 απόφαση Ο.Ε.).

4.   Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος «Κων. Mουρογιάννη» (υπέρ Τοπ. Κοιν. Αγ. Βλασίου)-(928/2020 απόφαση Ο.Ε.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

5.   Λήψη απόφασης για την έγκριση ανταλλαγής οικογενειακού τάφου.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 13 Ιανουάριος, 2021