20Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 18/9/2014
Αρ. Πρωτ. : 104329

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 20η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον κ. Δήμαρχο.
2 Λήψη απόφασης ορισμού δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας, που θα συμμετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3 Λήψη απόφασης χαρακτηρισμού Κ.Α. εξόδου προϋπολογισμού έτους 2014 ως δεικτικού εκδόσεως ΧΕΠ Προπληρωμής (Πρ.492/83 486/81).
4 Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
5 Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
6 Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Βόλου, διάρκειας ενός (1) έτους και εκκίνηση του διαγωνισμού, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 55.000,00€.
7 Λήψη απόφασης για την επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετης διαφήμισης.
8 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση και ορισμό νέων Δημοτικών Συμβούλων στην Εκτιμητική Επιτροπή για τη μίσθωση ακινήτων εκ μέρους του Δήμου, βάσει των άρθρων 5 και 7 του Π.Δ. 270/81 και εκ νέου συγκρότηση αυτής.
9 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση και ορισμό νέων Δημοτικών Συμβούλων στην Εκτιμητική Επιτροπή για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, βάσει των άρθρων 186 παρ.5 και 192 του Ν. 3463/2006.
10 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση και ορισμό νέων Δημοτικών Συμβούλων στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77Α) έτους 2014 και εκ νέου συγκρότηση αυτής.
11 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση και ορισμό νέων Δημοτικών Συμβούλων στην επιτροπή επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών δαπανών και αμφισβητήσεων του
Καλλικρατικού Δήμου Βόλου, έτους 2014 και εκ νέου συγκρότηση αυτής.
12 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση και ορισμό νέου Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Δ/νσης Οικονομικών και
λοιπών Διευθύνσεων του Δήμου, εκτός των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και εκ νέου συγκρότηση αυτής.
13 Λήψη απόφασης επιλογής πιστωτικού ιδρύματος για ανανέωση προθεσμιακής κατάθεσης κληροδοτήματος "Ιωάννου Κ. Χατζηϊωάννου ή Χατζάκου".
14 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Αγχιάλου.
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
15 Λήψη απόφασης έγκρισης ανάθεσης εργασιών περισυλλογής, φροντίδας και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων του Δήμου Βόλου, για ένα εξάμηνο, συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και την εκκίνηση πρόχειρου διαγωνισμού.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
16 Λήψη απόφασης για τη λειτουργία παιδικών χαρών του Δήμου Βόλου.
17 Λήψη απόφασης για την πρακτική άσκηση σπουδαστών των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας) του ΟΑΕΔ στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσίας Δόμησης.
18 Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Εργασίες αποξήλωσης πλακιδίων αμιάντου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας".
19 Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Οικισμού Χανίων" του τ. Δήμου Αγριάς.
20 Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Αποχέτευση λυμάτων Οικισμού Κατηχωρίου του Δήμου Πορταριάς".
21 Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Τσιμεντόστρωση δρόμου Παλαιοκάστρου εως Σερβανάτες" του τ. Δήμου Αρτέμιδος.
22 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδού στο Κοιμητήριο Κούκος".
23 Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Μελέτη κατασκευή χωνευτηρίου".
24 Λήψη απόφασης έγκρισης α) του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου "Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων" και β) της παράτασης προθεσμίας του έργου.
25 Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου "Ανακατασκευές αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων".
26 Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου "Ολοκλήρωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πλάι".
27 Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση Παιδικών Σταθμών έτους 2010 (πρώην Δήμου Ν.Ιωνίας)".
28 Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου "Αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενοτήτων (πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας)”.
29 Λήψη απόφασης ορισμού επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 3669/2008, για το έργο "5ο Νηπιαγωγείο Βόλου".
30 Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
"Κατασκευή νέου χλοοτάπητα γηπέδου ΕΑΚ Δήμου Βόλου".
31 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση αιρετού μέλους με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής του έργου "Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της κεντρικής
παράκτιας ζώνης Βόλου από Τελωνείο έως Γορίτσα (Φάση Β')".
32 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση αιρετού μέλους με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής του έργου "Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της κεντρικής
παράκτιας ζώνης Βόλου".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ
33 Λήψη απόφασης για την ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
34 Λήψη απόφασης για την έγκριση ανανέωσης των ονομάτων χώρου για δικτυακές διευθύνσεις του Δήμου Βόλου.
35 Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης για την προμήθεια "Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών)".
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
36 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
37 Λήψη απόφασης για την πρακτική άσκηση σπουδαστών των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας) του ΟΑΕΔ στη Διεύθυνση Πρασίνου.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
38 Λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.
39 Λήψη απόφασης για την πρακτική άσκηση σπουδαστών των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας) του ΟΑΕΔ στη Διεύθυνση Καθαριότητας.
40 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση και ορισμό νέων δημοτικών συμβούλων στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και εκ νέου συγκρότηση αυτής.
41 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση και ορισμό νέων δημοτικών συμβούλων στην επιτροπή παραλαβής μεταφορών ως και για εργασίες συγκέντρωσης, αποκομιδής και
διάθεσης απορριμμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και εκ νέου συγκρότηση αυτής.
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
42 Έγκριση της υπ' αριθμ. 109/2014 απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) σχετικά με την "Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού α' εξαμήνου 2014 του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ".

 

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
20
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 22 Σεπτέμβριος, 2014