20Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 23/8/2018
Αρ. Πρωτ. : 69856

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 20η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 Λήψη απόφασης για τη Θέση σε Λύση και Εκκαθάριση της ΔΕΥΑΜ Βόλου. ΘΕΜΑ 1
2 Λήψη απόφασης περί αποδοχής παραίτησης Μέλους και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜ Βόλου και Αντικατάστασή τους. ΘΕΜΑ 2
3 Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της κεντρικής πλατείας Σέσκλου την 07.09.2018 (απόφαση 24/2018 Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Σέσκλου). ΘΕΜΑ 3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4 Λήψη απόφασης για την έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018. (απόφαση Ο.Ε.)
5 Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου. ΘΕΜΑ 5
6 Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου. ΘΕΜΑ 6
7 Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΘΕΜΑ 7
8 Υποχρεωτική αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων οικονομικού έτους 2018 βάσει της υπ’ αριθμ. 34574/20-7-2018 ΚΥΑ. ΘΕΜΑ 8

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ
9 Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου ιδιοκτησίας κ. Κομπογιάννη Παναγιώτη του Γεωργίου, που βρίσκεται στην οδό Ζέρβα με Τσιγάντε στη Νέα Ιωνία (υπ' αριθ.16/2018 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ιωνίας). (Απόφαση 96/2018 ΕΠΖ). ΘΕΜΑ 9
10 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών αγορών (ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ). ΘΕΜΑ 10
11 Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για την ανάπτυξη περιεχομένου και δημιουργία μακετών ενημέρωσης και προβολής πεζοπορίας. ΘΕΜΑ 11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
12 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργου: "Συνδέσεις Περιφερειακού με Αστικό Δίκτυο". ΘΕΜΑ 12
13 Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου: "ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ". ΘΕΜΑ 13
14 Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας έτους 2014". ΘΕΜΑ 14
15 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: "Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2017". ΘΕΜΑ 15
16 Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο: "Εργασίες επανελέγχου στεγανότητας σωληνώσεων των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, για χρονικό διάστημα σαράντα ημερών". ΘΕΜΑ 16
17 Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας προμήθειας εργαλείων για το τμήμα ηλεκτροφωτισμού προϋπολογισμού 20.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΘΕΜΑ 17
18 Λήψη απόφασης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ". ΘΕΜΑ 18
19 Έγκριση μελέτης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ–ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού 420.000 ευρώ. ΘΕΜΑ 19
20 Λήψη απόφασης για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών συγκροτημάτων Εκθεσιακού Κέντρου Βόλου, προϋπολογισμού 206.832,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. ΘΕΜΑ 20

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
21 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 1303 της συνοικίας Νεάπολης της Δ.Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (Απόφαση 94/2018 Ε.Π.Ζ.) ΘΕΜΑ 21
22 Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται σήμερα στη διασταύρωση των οδών Γιάννη Δήμου με Αθ. Διάκου (έμπροσθεν του 19ου Δημοτικού Σχολείου) σε νέα θέση στη οδό Μεταμορφώσεως με Γ. Δήμου.(Απόφαση 95/2018 Ε.Π.Ζ.). ΘΕΜΑ 22
23 Λήψη απόφασης για την αποζημίωση από την κυρωμένη 3/99 Πράξης Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε Αγριάς του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Κωνσταντίνου. (Απόφαση 102/2018 Ε.Π.Ζ.). ΘΕΜΑ 23
24 Λήψη απόφασης για την αποζημίωση από την κυρωμένη 2/99 Πράξης Εφαρμογής του Ν.Α. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε Αγριάς του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία Ιερά Ανδρώα Κοινοβιακή Μονή Άνω Ξενιάς. (Απόφαση 103/2018 Ε.Π.Ζ.). ΘΕΜΑ 24
25 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Αγριάς μετά από άρση απαλλοτρίωσης βάσει της 7/2011 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου και επανεπιβολή του χώρου σε κοινόχρηστο. (Απόφαση 104/2018 Ε.Π.Ζ.). ΘΕΜΑ 25
26 Λήψη απόφασης για την διατήρηση της αυτοδίκαια ανακληθείσας απαλλοτρίωσης εντός της κυρωμένης 2/99 Πράξης Εφαρμογής του Ν.Α. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε Αγριάς του Δήμου Βόλου. (Απόφαση 105/2018 Ε.Π.Ζ.). ΘΕΜΑ 26
27 Διατήρηση της αυτοδίκαια ανακληθείσας απαλλοτρίωσης εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης περιοχής “έναντι Βιοσκύρ” της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου. (Απόφαση 106/2018 Ε.Π.Ζ.). ΘΕΜΑ 27
28 Λήψη απόφασης για την αποζημίωση μετά από συμψηφισμό με την εισφορά σε χρήμα, για την ιδιοκτησία Τάσσιου-Φωτίου Αλέκου, με κ.α. 021108β στο Ο.Τ. Γ487, στον Άγιο Σπυρίδωνα της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου. (Απόφαση 107/2018 Ε.Π.Ζ.). ΘΕΜΑ 28
29 Λήψη απόφασης για την αποζημίωση Αλευρά Γρηγορίου στο Ο.Τ. 172, περιοχής Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου. (Απόφαση 108/2018 Ε.Π.Ζ.). ΘΕΜΑ 29

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
30 Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση υπαίθριων τηλεπικοινωνιακών καμπίνων στον Βόλο και τη Ν. Ιωνία, για λογαριασμό της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. (Απόφαση 97/2018 ΕΠΖ).ΘΕΜΑ 30
31 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής Νο3. (Απόφαση 98/2018 ΕΠΖ). ΘΕΜΑ 31
32 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης AMEA στην οδό Καλλινίκου 29, στον Βόλο. (Απόφαση 99/2018 ΕΠΖ). ΘΕΜΑ 32
33 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης οχήματος AMEA στην οδό Κουταρέλια 115, στον Βόλο. (Απόφαση 100/2018 ΕΠΖ). ΘΕΜΑ 33
34 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης AMEA γενικής χρήσης και σήμανση ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ για την ΤΟΜΥ Αγριάς, στην οδό Αγ. Γεωργίου 4, στην Αγριά. (Απόφαση 101/2018 ΕΠΖ). ΘΕΜΑ 34

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
35 Έγκριση της υπ' αριθ.230/2018 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που αφορά στην Τρίμηνη Έκθεση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων για το Β΄ τρίμηνο 2018. ΘΕΜΑ 35
36 Έγκριση της υπ' αριθ.261/2018 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που αφορά στον Ισολογισμό με την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2017. ΘΕΜΑ 36
37 Έγκριση της υπ' αριθ.169/2018 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου που αφορά στον Ισολογισμό, στις Οικονομικές Καταστάσεις και στην Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017. ΘΕΜΑ 37
38 Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση αστικής μη κερδοσκοπικής επιχείρησης ΕΝΣΤΑΣΗ. ΘΕΜΑ 38

 

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
20
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 27 Αύγουστος, 2018