22Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 16/10/2014

Αρ. Πρωτ. : 118589

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 22η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη,

22 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

      

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον κ. Δήμαρχο.

2. Λήψη απόφασης ορισμού δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας, που θα συμμετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011.

3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και ορισμός Προέδρου και Μελών Συμβουλίου.

4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου στη διατομεακή επιτροπή Τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

5. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στα Όργανα Διοίκησης της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "Αξιοποίηση και Ανάδειξη Κεντρικού Πηλίου και Ευρύτερης Περιοχής Ανώνυμος Εταιρεία" και το διακριτικό τίτλο "ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.".

6. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακίνησης Αντιδημάρχων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7. Λήψη απόφασης ορισμού επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή αχρήστων κινητών πραγμάτων του Δήμου.

8. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

9. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών από δικαστικά έξοδα και από πρόστιμο παράβασης της Τροχαίας

10. Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως ληφθέντων χρημάτων από μισθοδοσία.

11. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλετών, βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.

12. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

13. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

14. Λήψη απόφασης μείωσης μισθώματος για περίπτερο επί της οδού Κυρίλλου και Μυτιλήνης στη Νέα Ιωνία, ιδιοκτησίας Δήμου Βόλου.

15. Λήψη απόφασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας και Επικοινωνίας των πολιτών με το Δήμο και του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ιωνίας.

16. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πλατείας Αγίου Λαυρεντίου Δ.Ε. Αρτέμιδας.

17. Λήψη απόφασης εκμίσθωσης του δημοτικού κτιρίου στο παραλιακό πάρκο Αναύρου.

18. Λήψη απόφασης παραχώρησης κτιρίου "Στρατώνα" (Νέο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Λαυρεντίου) στο Σωματείο με την επωνυμία "Καλλιτεχνικές Αποδράσεις".

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

19.  Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

20. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "7ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ν.Ιωνίας στα Μελισσάτικα".

21. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Εγκατάσταση Αρχιτεκτονικού φωτισμού εκκλησίας Ευαγγελίστριας".

22. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Εργασίες αποπεράτωσης αίθουσας θεάτρου Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Ιωνίας".

23. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση δικτύου άρδευσης Δ.Ε. Ιωλκού".

24. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση δικτύου άρδευσης Δ.Ε. Αρτέμιδας".

25. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση δικτύου άρδευσης Δ.Ε. Πορταριάς".

26. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση δικτύου άρδευσης Δ.Ε. Μακρυνίτσας".

27. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση δικτύου άρδευσης Δ.Ε. Αγριάς".

28. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Αισωνίας".

29. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Αισωνίας έτους 2012".

30. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Αναβάθμιση και επέκταση δημοτικού φωτισμού έτους 2013".

31. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις οδών Δ.Ε. Βόλου".

32. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αισωνίας έτους 2012".

33. Λήψη απόφασης έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε., 3ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου "Κατασκευή Γυμναστηρίου Αγριάς".

34. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού των Δημοτικών Ενοτήτων (πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας)".

35. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Δημιουργία Μουσείου Ιστορίας της Πόλης".

36. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης ολοκλήρωσης σύμβασης προμήθειας λαμπτήρων μέσω δημόσιου διαγωνισμού, στα πλαίσια του έργου "Συντήρηση δημοτικού φωτισμού έτους 2014", συμβατικού ποσού 65.919,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

37. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου "Ολοκλήρωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πλάι".

38. Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας της μελέτης "Οριστική μελέτη παράκαμψη

39. Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου "Μελέτη κατασκευή χωνευτηρίου".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

40. Λήψη απόφασης ορισμού Επιτροπής Διαχείρισης Δημοτικού Λαχανόκηπου.

41. Λήψη απόφασης προέγκρισης συμμετοχής του Δήμου Βόλου στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού της Θεσσαλονίκης "PHILOXENIA", έτους 2014.

42. Λήψη απόφασης έγκρισης χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος αναψυχής εντός επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (internet).

43.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

44. Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση στην οδό Περραιβού.(υπ' αριθμ. 279/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

45. Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Εθν. Αγώνων αρ. 71, στη Ν. Ιωνία.(υπ' αριθμ. 280/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

46. Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για μονοδρομήσεις τμημάτων των οδών Πατρόκλου, Πρωτεσιλάου & Μυρμιδόνων.(υπ' αριθμ. 281/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

47. Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων στον παραλιακό δρόμο του οικισμού "Χρυσή Ακτή Παναγιάς".(υπ' αριθμ. 282/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

48. Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη δημιουργία νέων  λεωφορειακών γραμμών & στάσεων του Αστικού ΚΤΕΛ Βόλου και την τοποθέτηση οριοδεικτών (υπ' αριθμ. 283/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

49. Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στη διασταύρωση των οδών Εθν. Αντιστάσεως/Ρ.Φεραίου και Δράκειας, στην Αγριά (υπ' αριθμ. 284/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

50. Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Ρ. Φεραίου αρ.84, στον Βόλο (υπ' αριθμ. 285/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

51. Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για υλοποίηση θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου μπροστά από την Κλινική "Ελπίς Παπαϊωάννου Α.Ε.", στην οδό Ανθίμου Γαζή αρ.118 στο Ο.Τ. Γ436, στον Βόλο (υπ' αριθμ. 286/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

52. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος για τη δημιουργία εσοχής για στάθμευση ασθενοφόρου μπροστά από την Κλινική Παπαγεωργίου στην οδό Δημητριάδος (υπ' αριθμ.287/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

53. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος τοποθέτησης δύο καθιστικών (παγκάκια) έμπροσθεν του σχολικού συγκροτήματος στην οδό Μαιάνδρου (με Λ.Ειρήνης) (υπ' αριθμ. 288/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

54. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος για τη δημιουργία πιάτσας ΤΑΧΙ επί της οδού Τσιτσίνια στη Ν. Αγχίαλο (υπ' αριθμ. 289/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

55. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση της Αφετηρίας Λεωφορείων από την περιοχή της πλατείας Αναύρου (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

56. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση κάδων απορριμμάτων από τις οδούς Δημητριάδος και Ιάσονος (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

57. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό λωρίδων αποκλειστικής χρήσης για λεωφορεία και ταξί στις οδούς Δημητριάδος και Ιάσονος (απόφαση Ε.Π.Ζ.).

58. Λήψη απόφασης για τη μετακίνηση πιάτσας ΤΑΧΙ από την οδό Δημητριάδος (απόφαση Ε.Π.Ζ.).

59. Λήψη απόφασης για τη διάνοιξη της οδού Ροστώβ (απόφαση Ε.Π.Ζ.).

60. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό στάθμευσης υπό γωνία στο τμήμα της οδού Δημητριάδος από Ελ. Βενιζέλου έως Σόλωνος (απόφαση Ε.Π.Ζ.).

61. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 828/2011 Α.Δ.Σ. περί καθορισμού ωρών φορτοεκφόρτωσης και για ρυθμίσεις στάθμευσης με δημιουργία εσοχών στην αριστερή πλευρά των οδών Δημητριάδος και Ιάσονος (απόφαση Ε.Π.Ζ.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

62. Λήψη απόφασης για την κοπή δύο (2) πεύκων που βρίσκονται στο αλσύλιο του αύλειου χώρου της εκκλησίας Αγίου Αθανασίου του εν Άθω στη Δράκεια (υπ' αριθμ.291/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

63. Λήψη απόφασης για τη μεταφύτευση δέντρων (Φράξων) της Πλατείας Πανεπιστημίου (απόφαση Ε.Π.Ζ.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

64. Λήψη απόφασης ολοκλήρωσης παραχώρησης οικογενειακού τάφου στο νέο Κοιμητήριο (περιοχή Κούκος) της Δ/νσης Κοιμητηρίων (Αίτηση κας Μαντατζή Ειρήνης).

65. Λήψη απόφασης ολοκλήρωσης παραχώρησης οικογενειακού τάφου στο νέο Κοιμητήριο (περιοχή Κούκος) της Δ/νσης Κοιμητηρίων (Αίτηση κ. Καρκάλα Ευσταθίου-Απόστολου).

66. Λήψη απόφασης ολοκλήρωσης παραχώρησης οικογενειακού τάφου στο νέο Κοιμητήριο (περιοχή Κούκος) της Δ/νσης Κοιμητηρίων (Αίτηση κας Κρικέλα Φωτεινής).

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

67. Έγκριση της υπ' αριθμ. 98/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) σχετικά με τον καθορισμό διδάκτρων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για το σχολικό έτος 2014-2015.

68. Έγκριση της υπ' αριθμ. 99/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ) σχετικά με τον καθορισμό τιμολογίου μεταφοράς παιδιών ενταγμένων στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ για το σχολικό έτος 2014-2015.

69. Έγκριση της υπ' αριθμ. 101/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ) σχετικά με τον καθορισμό διδάκτρων του ΔΙΕΚ για το σχολικό έτος 2014-2015.

70. Έγκριση της υπ' αριθμ 148/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ που αφορά στην 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2014 της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

71. Έγκριση της υπ' αριθμ.164/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) σχετικά με τον καθορισμό τιμολογίου εργαστηρίων στα ΚΔΑΠ και τιμολογίου συμμετοχής στις δράσεις των ΚΔΑΠ μεΑ.

72. Έγκριση της υπ' αριθμ.172/2014 απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) σχετικά με τον καθορισμό διδάκτρων εκπαιδευτικής χρονιάς 2014-2015 της Δ/νσης Εκπαίδευσης.

73. Έγκριση της υπ' αριθμ. 179/2014 απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) σχετικά με τον καθορισμό διδάκτρων εκπαιδευτικής χρονιάς 2014 - 2015 της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
22
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 22 Οκτώβριος, 2014