3Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  16/2/2023

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 11858

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 - την Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τον πολυετή προγραμματισμό πρόσληψης τακτικού προσωπικού για τα έτη 2024 - 2027.

2.  Λήψη απόφασης αναφορικά με τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, για το έτος 2023.

3. Λήψη απόφασης αναφορικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2023, με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου για το έτος 2023 (σύμφωνα με το Ν. 4412/2016).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5.  Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στοιχείων του Ο.Π.Δ. του Δήμου Βόλου, οικονομικού έτους 2023. (απόφαση Ο.Ε.)

6.  Λήψη απόφασης για την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023. (απόφαση Ο.Ε.)

7. Λήψη απόφασης έγκρισης σύναψης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και της VIVA WALLET περί εκχώρησης κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4257/2014),τη σύσταση Ειδικού καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) λογαριασμού, τον ορισμό μεσεγγυούχου και την εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης.

8.  Λήψη απόφασης συγκρότησης εκτιμητικής επιτροπής για τη μίσθωση ακινήτων εκ μέρους του Δήμου, βάσει των άρθρων 5 και 7 του Π.Δ. 270/81.

9.  Λήψη απόφασης συγκρότησης εκτιμητικής επιτροπής για την εκμίσθωση και αγοραπωλησία ακινήτων του Δήμου, βάσει των άρθρων 186 παρ.5 και 192 του Ν.3463/2006.

10.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ.

11.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών μισθωμάτων λόγω αναπροσαρμογής εμπορικών και επαγγελματικών μισθώσεων ακινήτων για το έτος 2022.

12.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών.

13.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ και ανείσπρακτων δημοτικών τελών.

14.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση πέντε (5) δημοτικών ελαιοπεριβόλων στις θέσεις «Γερακλί», «Καστέλι», «Παναγίτσα», «Σπαστήρας» και «Ταξιάρχες» της Τοπικής Κοινότητας Δράκειας Δ.Ε. Αγριάς.

15.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στη θέση «Καρασμαήλ» στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Αϊδινίου της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου.

16.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στη θέση «Νταλούκα» της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αγχιάλου.

17.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση, κατόπιν δημοπρασίας, του Δημοτικού Καταστήματος στην πλατεία Άνω Λεχωνίων Δ.Ε. Αρτέμιδας.

18.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, που βρίσκεται στη θέση «Μαντάνη-Μαδαρή» της Τ.Κ. Μακρινίτσας, για κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθ. πρωτ: 18311/11-3-2022 σύμβασης για την «Προμήθεια τροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων (σκύλων) του δημοτικού καταφυγίου και των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Βόλου, συνολικού ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα πέντε (24.997,65) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ

20.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. για το έτος 2023.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

21.  Ανάκληση της υπ ’αριθμ. 3 /2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2023.

22.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Διαμόρφωση των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη ως ήπιας κυκλοφορίας".

23.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση πλακοστρώσεων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2019".

24.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου "Κτιριακές παρεμβάσεις στον παιδικό σταθμό "ΑΦΡΟΔΙΤΗ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017".

25.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΛΟΥ».

26.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου "Ανακατασκευή πεζοδρομίων προσβάσιμα σε όλους".

27.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου Ν.Ιωνίας έτους 2021".

28.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Παρεμβάσεις στους υφιστάμενους δρόμους".

29.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση Καρτάλειου σχολικού συγκροτήματος".

30.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 5ου Α.Π.Ε. του έργου "Βελτίωση υποδομών σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Βόλου".

31.  Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση Καρτάλειου σχολικού συγκροτήματος".

32.  Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Βελτίωση υποδομών σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Βόλου".

33.  Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης "Ανάπλαση των "Παλαιών" του Βόλου".

34.  Λήψη απόφασης έγκρισης της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Επισκευαστικές εργασίες σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης" για 207 ημέρες.

35.  Λήψη απόφασης έγκρισης της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου "Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου - Ν.Ιωνίας έτους 2020".

36.  Λήψη απόφασης έγκρισης της 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου "Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δ.Ε. Βόλου και Ν.Ιωνίας έτους 2021" για 3 μήνες.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

37.  Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου για το έτος 2023.

38.  Ανάκληση της υπ' αριθμ. 104/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Διεύθυνσης Καθαριότητας.

39.  Λήψη απόφασης αναφορικά με την εργασία αποκομιδής απορριμμάτων εντός του παραδοσιακού οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου.

40.  Λήψη απόφασης για την αποκομιδή απορριμμάτων με ζώα εντός του παραδοσιακού οικισμού στην Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

41.  Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων, για το έτος 2023.

42.  Λήψη απόφασης για την αγορά οικογενειακού τάφου (ΝΗΜΑΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ).

43.  Λήψη απόφασης για τη διενέργεια μονομερών εκταφών.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

44.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 14/2023 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., αναφορικά με την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023.

45.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 15/2023 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., αναφορικά με την έγκριση αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας έτους 2023.

46.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 26/2023 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. αναφορικά με την 1η αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας έτους 2023.

47.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 1/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. "Μουσείο Αλεξάνδρου Κ.Δάμτσα" αναφορικά με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

48.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 2/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. "Μουσείο Αλεξάνδρου Κ.Δάμτσα" αναφορικά με την έγκριση αναμόρφωσης πίνακα στοχοθεσίας του προϋπολογισμού έτους 2023.

49.  Έγκριση της υπ’ αριθμ.51/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ σχετικά με την "Πράξη αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΜΒ με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες".

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
3
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος, 2023