5Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 8/3/2019

Αρ. Πρωτ. : 20516

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (εισηγήσεις)
1. Λήψη απόφασης πρόσληψης τακτικού προσωπικού για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α/18-12-2018) και την αρίθμ.1921/11-1-2019 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.
2. Λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής παρακολούθησης ολοκλήρωσης του Μουσείου της Αργούς.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.(απόφαση Ο.Ε.)
4. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
5. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
6. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.
7. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια με τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου διάκοσμου, για τις ανάγκες στολισμού της πόλης.
8. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.722/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019.
9. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του αμφιθεάτρου του πρώην Δημαρχείου της Νέας Αγχιάλου.
10. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου (εκτός σχεδίου) τεσσάρων (4) περίπου στρεμμάτων άνωθεν του περιφερειακού δρόμου στην περιοχή Κάραγατς στο Βόλο (άρθρο 192 παρ.1 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018).
11. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στο άλσος "Ανδρέας Βαλαχής" στη Ν. Ιωνία.
12. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση έξι (6) δημοτικών αγροτεμαχίων ευρισκομένων στην Τοπική Κοινότητα Σέσκλου Δ.Ε. Αισωνίας (άρθρο 192 παρ.1 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018).
13. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση εννέα (9) δημοτικών αγροτεμαχίων ευρισκομένων στην Τοπική Κοινότητα Σέσκλου Δ.Ε. Αισωνίας (άρθρο 192 παρ.1 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018).
14. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση είκοσι δύο (22) δημοτικών αγροτεμαχίων ευρισκομένων στην Τοπική Κοινότητα Σέσκλου Δ.Ε. Αισωνίας (άρθρο 192 παρ.1 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018).
15. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην Άνω Πλατεία Δράκειας Δ.Ε. Αγριάς (άρθρο 192 παρ.1 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018).
16. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού ελαιοπεριβόλου στη θέση «Σταυρός» της Τοπικής Κοινότητας Δράκειας Δ.Ε. Αγριάς (άρθρο 192 παρ.1 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018).
17. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος 24 τ.μ. δημοτικού χώρου στη Νέα Δημητριάδα (άρθρο 192 παρ.1 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018).
18. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017-ΦΕΚ 1636/Β'/12-05-2017, κατόπιν δημοπρασίας.
19. Λήψη απόφασης για αποζημίωση της κας Αντωνάκη Βάιας, δικηγόρου Βόλου, διαχειρίστριας του κληροδοτήματος «Θεόδωρου Παπαγεωργίου» για το έτος 2015.
20. Λήψη απόφασης καθορισμού της αμοιβής πληρεξουσίων δικηγόρων προς υποστήριξη της υπ’ αριθμόν ΠΡ33/2018 προσφυγής του Δήμου Βόλου κατά του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  (εισήγηση)
21. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Βόλου 2015-2019.

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  (εισηγήσεις)
22. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών α' δόσης έτους 2019.
23. Λήψη απόφασης έγκρισης συμπληρωματικής κατανομής για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ  (εισηγήσεις)
24. Τροποποίηση της αρ. 869/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου προεγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Βόλου στις Τουριστικές Εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού για το Α' εξάμηνο έτους 2019.
25. Λήψη απόφασης προέγκρισης και εξειδίκευσης πίστωσης για την υποστήριξη Δημοσιογραφικών ταξιδιών προβολής του προορισμού.
26. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Στάθη Δέσποινα)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
27. Λήψη απόφασης για την 5η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.
28. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Επέκταση δημοτικού φωτισμού έτους 2016".
29. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βόλου - Ν.Ιωνίας έτους 2014".
30. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Εργασίες συντήρησης σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2016".
31. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Ανακατασκευή οδού Σέκερη".
32. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Επισκευή αιθρίου στο 6ο ΓΕΛ Βόλου".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  (εισηγήσεις)
33. Γνωμοδότηση επί της πρότασης τροποποίησης του Π.Δ/τος ένταξης της περιοχής Αγ. Παρασκευής Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)
34. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 31/12/19.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (εισήγηση)
35. Λήψη απόφασης περί ορισμού δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, για την παραλαβή έργων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, σύμφωνα με το Π.Δ. 171/87.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (εισηγήσεις)
36. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Κουκουναριάς) που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στη διασταύρωση με 12 Αποστόλων στην Αγριά, κατόπιν αίτησης κ. Τσιβενίκου Μαρίας. (απόφαση 38/2019 Ε.Π.Ζ.)
37. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Λεύκας-Populus sp) που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Φερών αρ. 5 στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Clara Maria Veldhuis. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  (εισηγήσεις)
38. Λήψη απόφασης έγκρισης ανταλλαγής οικογενειακών τάφων (αριθμ.πρωτ.17309/26-02-2019)
39. Λήψη απόφασης έγκρισης ανταλλαγής οικογενειακού τάφου (αριθμ.πρωτ.17430/26-02-2019)
40. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίων Δ.Ε. πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας - 2017".
41. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίων Δ.Ε. πλην Βόλου και Ν.Ιωνίας - 2017".

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  (εισηγήσεις)
42. Λήψη απόφασης έγκρισης ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της ΔΗ.Τ.Ε.Β.
43. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ενεργούντος ως Γενική Συνέλευση, περί έγκρισης Έκθεσης Διαχείρισης των Εκκαθαριστών - Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός Εκκαθάρισης, Αποτελέσματα Χρήσης, Προσάρτημα) της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας πρώην Δήμου Πορταριάς ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. – ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ για τη χρήση 19-12-2017 έως 18/12/2018.
44. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ενεργούντος ως Γενική Συνέλευση, περί έγκρισης Έκθεσης Διαχείρισης των Εκκαθαριστών - Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός Εκκαθάρισης, Αποτελέσματα Χρήσης, Προσάρτημα) της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας πρώην Δήμου Ιωλκού ΙΩΛΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. – ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ για τη χρήση 19-12-2017 έως 18/12/2018.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
5
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 13 Μάρτιος, 2019