9Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  11/4/2014

Αρ. Πρωτ. : 41661

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου την Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα

εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισήγηση)

1     Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον κ. Δήμαρχο.

2     Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εισηγήσεις)

3     Λήψη απόφασης ορισμού ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

του Δήμου, έτους 2013 και κόστος ελέγχων.

4     Λήψη απόφασης έγκρισης της έκθεσης διόρθωσης απογραφής έναρξης 1ης Ιανουαρίου

2011 του ενιαίου Δήμου Βόλου. (υπ' αριθμ.189/2014 απόφαση Ο.Ε.).

5     Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους

2014.

6     Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

7     Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου.

8     Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών

ποσών, από τέλος καθαριότητας και φωτισμού, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλους

τριετούς ταφής.

9     Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλετών, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006.

10    Λήψη απόφασης απαλλαγής της οφειλέτριας του Δήμου κας Νικολού Ελένης από

προσαυξήσεις.

11    Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού

υλικού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Βόλου και των Νομικών του Προσώπων,

έτους 2014, καθώς και εκκίνηση διαγωνισμού, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού

δαπάνης 25.000,00€ με Φ.Π.Α.

12    Λήψη απόφασης εκκίνησης δημόσιου διαγωνισμού για την εκμίσθωση μηχανημάτων και

οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου,

ενδεικτικού προϋπολογισμού 207.000,00€ πλέον ΦΠΑ, για το έτος 2014.

13    Έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλώσιμων μεταφορικών μέσων του Δήμου Βόλου

διάρκειας ενός (1) έτους και εκκίνηση του διαγωνισμού, ενδεικτικού συνολικού

προϋπολογισμού δαπάνης 82.500,00€.

14    Λήψη απόφασης παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για

τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Κ.Υ.Α.

Δ10Β/1027032/ΕΞ2014/1033/14 (ΦΕΚ 328/Β'/13-2-2014), κατόπιν δημοπρασίας.

15    Λήψη απόφασης παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για

τοποθέτηση τροχήλατου (αυτοκινούμενο ή μη) αναψυκτηρίου/τροχήλατης (αυτοκινούμενης ή

μη) καντίνας, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 11 της Κ.Υ.Α. Δ10Β/1027032/ΕΞ2014/1033/14

(ΦΕΚ 328/Β'/13-2-2014), κατόπιν δημοπρασίας.

16    Λήψη απόφασης παραχώρησης δημοτικών χώρων στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Μουσικών Παρεμβάσεων Ar Tree (Μουσικό Χωριό).

17    Λήψη απόφασης παραχώρησης Εκθεσιακού Κέντρου για διοργάνωση έκθεσης και τη

λειτουργία του εξωτερικού χώρου για τη λειτουργία λουνα παρκ.

18    Λήψη απόφασης απευθείας εκμίσθωσης χώρων γραφείου δημοτικού κτιρίου, επί της

Κωνσταντά, στη ΔΕΥΑΜΒ.

19    Λήψη απόφασης απευθείας εκμίσθωσης χώρων γραφείου δημοτικού κτιρίου, επί της

Κωνσταντά, στο ΣΥΔΙΣΑ.

20    Λήψη απόφασης για εκμίσθωση, κατ' εφαρμογή του Ν. 4182/2013, του διαμερίσματος του

κληροδοτήματος "Κων/νου Απ. Αρχιμανδρίτου" που βρίσκεται στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής.

21    Λήψη απόφασης εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου εκτάσεως 20 στρεμμάτων στη θέση

Άγιος Κωνσταντίνος της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Πορταριάς.

22    Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του αριθμ. 9 αγροκτήματος στη θέση

"Λόγγος" της κτηματικής περιφέρειας της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου.

23    Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση των αριθμ. 16 και 18 αγροκτημάτων στη

θέση "Λόγγος" της κτηματικής περιφέρειας της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου.

24    Λήψη απόφασης εκμίσθωσης κοινοτικού καταστήματος Κάτω Πλατείας Αγίου Βλασίου.

25    Λήψη απόφασης εκμίσθωσης ακινήτου - αναψυκτηρίου στην πλατεία Αναύρου.

26    Λήψη απόφασης εκμίσθωσης ακινήτου - αναψυκτηρίου στις Αλυκές.

27    Ανάκληση της υπ' αριθμ. 523/2013 απόφασης Δ.Σ. διεξαγωγής δημοπρασίας για την

εκμίσθωση ακινήτων του κληροδοτήματος "Ιωάννου Κ. Χατζηϊωάννου ή Χατζάκου" και λήψη

νέας απόφασης για εκμίσθωση κατ' εφαρμογή του Ν. 4182/2013.

28    Ανάκληση της υπ' αριθμ. 460/2013 απόφασης Δ.Σ. διεξαγωγής δημοπρασίας για την

εκμίσθωση ακινήτων του κληροδοτήματος "Αποστόλου Αλεξ. Δράκου" και λήψη νέας

απόφασης για εκμίσθωση κατ' εφαρμογή του Ν. 4182/2013.

29    Λήψη απόφασης παράτασης μίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων της Δ.Ε.

Αρτέμιδας.

30    Λήψη απόφασης ανοίγματος σε τράπεζα καταθετικού λογαριασμού του κληροδοτήματος

"Χρυσούλα Ζώγια" και διορισμού των προσώπων για τη διαχείριση των καταθέσεων

(άρθρ.67 παρ.1 Ν.4182/2013).

31    Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 17 και 89/2014 αποφάσεων του Δ.Σ. και λήψη απόφασης περί

καθορισμού τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου (εκτός πεζοδρομίων-οδών-πλατειών) για

εναπόθεση υλικών-σταθμευμένων οχημάτων κλπ, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τεχνικών

έργων. (υπ’ αριθμ. 12/2014 απόφαση Ο.Ε.).

32    Λήψη απόφασης αντικατάστασης μέλους Εκτιμητικής Επιτροπής για τη μίσθωση ακινήτων εκ

μέρους του Δήμου, βάσει των άρθρων 5 και 7 του Π.Δ. 270/81.

33    Λήψη απόφασης ανάθεσης στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ΑΝΕΒΟ Α.Ε.) έργου

προετοιμασίας Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ (εισήγηση)

34    Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για

την περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ  (εισηγήσεις)

35    Λήψη απόφασης για τη χορήγηση αδειών παραγωγών - πωλητών λαϊκών αγορών.

36    Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας και εκκίνηση του διαγωνισμού για τη μίσθωση

χημικών τουαλετών, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 44.718,00€.

37    Λήψη απόφασης δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για την εκτύπωση εντύπων προβολής,

χαρτών και αφισών.

38    Λήψη απόφασης ορισμού Επιτροπής Διαχείρισης Δημοτικού Λαχανοκήπου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (εισήγηση)

39    Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Διοίκησης και Παρακολούθησης

(Σχήμα Διοίκησης) του υποέργου "Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης" της

Πράξης "Σύσταση και Δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης" και τροποποίηση

της αριθμ.408/2013 απόφασης Δ.Σ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)

40    Λήψη απόφασης αντικατάστασης μέλους Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών & Μεταφορών

(άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

41    Λήψη απόφασης έγκρισης εκπόνησης της μελέτης "Υπογειοποίηση της οδού Παγασών

από την οδό Παπαδιαμάντη έως την οδό Φερών".

42    Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου "Εργασίες

αποκατάστασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού".

43    Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου ΠΚΝΤΜ και της 1ης Συμπληρωματικής

Σύμβασης του έργου "Εργασίες συντήρησης σχολείων Δ.Ε. Βόλου".

44    Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε., του 2ου ΠΚΤΝΜΕ και της 1ης Συμπληρωματικής

Σύμβασης του έργου "Αποπεράτωση Αρχοντικού Καραβέργου - μετατροπή Αρχοντικού για

τη στέγαση Κοινοτικού Καταστήματος".

45    Λήψη απόφασης έγκρισης του 5ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Δημιουργία Μουσείου Ιστορίας της

Πόλης".

46    Λήψη απόφασης έγκρισης χορήγησης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου "Εργασίες

συντήρησης των σχολείων της Δ.Ε. Βόλου".

47    Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αναβάθμιση και επέκταση

δημοτικού φωτισμού έτους 2013".

48    Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση ράμπας καθέλκυσης μικρών σκαφών στην περιοχή

Νέας Αγχιάλου.(υπ' αριθμ.103/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (εισηγήσεις)

49    Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στα Ο.Τ.253 και

287 της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου.(υπ' αριθμ.104/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

50    Ενημέρωση επί της από 4/2/2014 αίτησης Ευάγγελου και Γεωργίου Παπαγεωργίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (εισηγήσεις)

51    Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:Υποβιβασμός ορίου ταχύτητας

στις παρακείμενες οδούς του Αθλητικού Κέντρου, στην περιοχή "Καραγάτς".(υπ' αριθμ.

91/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

52    Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Εγκατάσταση φωτεινής

σηματοδότησης στη διασταύρωση των οδών Ορμινίου και Δημ. Πολιορκητού, στη Νέα

Δημητριάδα.(υπ' αριθμ. 92/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ (εισηγήσεις)

53    Λήψη απόφασης για την κοπή δύο πλατάνων στην οδό Λ. Δημοκρατίας αρ.187 στην Αγριά,

κατόπιν αίτησης κ. Στράκα. (υπ' αριθμ. 93/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

54    Λήψη απόφασης για την κοπή πεύκου στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λεχωνίων κατόπιν

αίτησης κ. Μικιρδιτσιάν.(υπ' αριθμ.94/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

55    Λήψη απόφασης για την κοπή ψευδακακίας στην οδό Βασσάνη 62, κατόπιν αίτησης κ.

Κουκοβίνου.(υπ' αριθμ.95/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

56    Λήψη απόφασης για την κοπή τριών δένδρων στην οδό Κριεζώτου 2, κατόπιν αίτησης κ.

Χρυσοχού.(υπ' αριθμ.96/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

57    Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων σε πεζοδρόμια των οδών Σταδίου και Πολυμέρη

στο 2ο Λύκειο.(υπ' αριθμ.97/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

58    Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (μουριά) που βρίσκεται στην οδό Ομήρου αρ.46,

κατόπιν αίτησης κ. Μπουρτζή Δημητρίου.(υπ' αριθμ. 105/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

59    Λήψη απόφασης κήρυξης του προμηθευτή Βασιλείου Καραλή ως έκπτωτου από

κατακύρωση προμήθειας και επιβολή κυρώσεων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (εισήγηση)

60    Λήψη απόφασης για την εκ νέου χωροθέτηση υπόγειων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων

και ανακύκλωσης στο Δήμο Βόλου.(υπ' αριθμ. 99/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (εισηγήσεις)

61    Λήψη απόφασης έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους

2014, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ).

62    Λήψη απόφασης έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και ψήφιση σχετικών

πιστώσεων οικονομικού έτους 2014 του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού,

Αθλητισμού και Πολιτισμού-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).

63    Έγκριση Ενδιάμεσου Ισολογισμού Εκκαθάρισης κατά την 29η Ιανουαρίου 2014 και έγκριση

Πρακτικού Εκκαθάρισης και αποδοχής από το Δήμο Βόλου των υποχρεώσεων της Αστικής

μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με το διακριτικό τίτλο ΕΝΣΤΑΣΗ.

64    Λήψη απόφασης ορισμού ορκωτών ελεγκτών για το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου και την Κοινωφελή Επιχείρηση Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.

Δήμου Βόλου.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Απόστολος Φοινικόπουλος

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
9
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 16 Απρίλιος, 2014