ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας 

Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας: Κτίριο Σπίρερ, Μικρασιατών 81, Τ.Κ. 38333, Ισόγειο, Βόλος.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
EMAIL
FAX

Ελένη Μπακογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας Δ. Βόλου

2421356876

 

 

Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α

Αν. Προϊστάμενος τμήματος Στάθμευσης Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας Δ. Βόλου

2421356873

 

 

Γώγος Θεμιστοκλής

Αν. Προϊστάμενος τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας Δ. Βόλου

2421356880

 

 

Θεοδώρα Μαγκλάρα

Γραμματειακή Υποστήριξη

2421356834

volosmobility@gmail.com

2421026312

Κωνσταντίνα Γκαγκά

Γραμματειακή Υποστήριξη

2421356834

volosmobility@gmail.com

2421026312

Κωνσταντίνος Καραγιάννης

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Στάθμευσης

2421356873

 

 

Δημήτριος Βουζούκας

Υπάλληλος Τμήματος Στάθμευσης

2421356875

 

 

Μαρία Θεοδώρου

Υπάλληλος Τμήματος Στάθμευσης

2421356875

 

 

Ανθή Βαρελογιάννη

Αν. Προϊστάμενη Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών

2421356880

 

 

Βασίλειος Σγουρής

Υπάλληλος Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών

2421356848

 

 

Παναγιώτης Μάργαρης

Υπάλληλος Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών

2421356847

 

 

 

Αρμοδιότητες Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στη Διεύθυνση και τα τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

FAX

Ασημίνα Καραγεωργοπούλου 2421356834

volosmobility@gmail.com

2421024226

 

Αρμοδιότητες Τμήματος Στάθμευσης

 • Επιμελείται της διαμόρφωσης προτάσεων για την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων επίλυσης προβλημάτων στάθμευσης. 
 • Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των αυτοκινήτων. 
 • Απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους. 
 • Παρακολουθεί τη λειτουργία του Δημοτικού Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και διενεργεί σχετικές μετρήσεις για την βελτίωσή του με συλλογή στοιχείων και πληροφοριών κυκλοφοριακών παραμέτρων (όπως κυκλοφοριακοί φόρτοι, παράμετροι και δείκτες συνθηκών στάθμευσης) και προβαίνει στην επεξεργασία των στοιχείων – ενημέρωση αρχείου και βάσης δεδομένων . 
 • Εκδίδει τις κάρτες μονίμων κατοίκων, ΑΜΕΑ και επαγγελματιών, παραλαμβάνοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και τηρεί σχετικό αρχείο καρτών μονίμων κατοίκων. 
 • Συντάσσει γνωμοδοτήσεις στα αρμόδια όργανα ( Ε.Β.Κ., Ε.Π.Ζ. και Δ.Σ.) για τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ
 • Συντάσσει μελέτες υπαίθριων δημοτικών χώρων στάθμευσης και εισηγείται για την χωροθέτηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης στο Π.Σ. Βόλου.
 • Ελέγχει και εγκρίνει τις Μελέτες Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων για τις άδειες λειτουργίας των Κ.Υ.Ε. που ιδρύονται στις κύριες αρτηρίες του οδικού δικτύου του Δ. Βόλου (Α.Δ.Σ. 724/2014).
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Κωνσταντίνος Καραγιάννης Αν. Προϊστάμενος Τμήματος 2421356873
Δημήτριος Βουζούκας Υπάλληλος Τμήματος 2421356875
Μαρία Θεοδώρου Υπάλληλος Τμήματος 2421356802

 

Αρμοδιότητες Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών

 • Εισηγείται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς τα αρμόδια όργανα (Ε.Β.Κ., Ε.Π.Ζ. και Δ.Σ.) λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των αρμοδίων Τοπικών Συμβουλίων των Δ.Ε. και εφαρμόζοντας την σχετική διαδικασία. 
 • Εποπτεύει την εφαρμογή των μελετών και αποφάσεων που αφορούν την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και την προστασία του δημόσιου χώρου. 
 • Εποπτεύει την εφαρμογή της Γενικής Μελέτης Κυκλοφορίας και Μεταφορών, καθώς και κάθε άλλης μελέτης κυκλοφοριακού / μεταφορικού αντικειμένου. 
 • Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών, τη μελέτη για την τοποθέτηση πινακίδων, χορηγεί βεβαιώσεις αρίθμησης κτισμάτων κ.λ.π. και τηρεί αρχείο ονοματοθεσίας οδών και πλατειών και αρίθμησης κτισμάτων. 
 • Είναι αρμόδιο για την τοποθέτηση νέων πινακίδων καθέτου σημάνσεως των οδών σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών και την υλοποίηση νέων διαγραμμίσεων, καθώς και για τη συντήρηση του υπάρχοντος δικτύου οριζόντιας σήμανσης ( διαγραμμίσεις ) και καθέτου σήμανσης. 
 • Συντάσσει και επιβλέπει την υλοποίηση κυκλοφοριακών μελετών και άλλων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όπως καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων, πεζοδιαβάσεων, προτεραιοτήτων, ρυθμίσεων σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων, κ.λ.π.
 • Συντάσσει τεχνικές μελέτες για την προμήθεια οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, διαγραμμίσεων οδών και κόμβων και πινακίδων ονομασίας οδών και πλατειών.
 • Διενεργεί έρευνες αγοράς και μελέτες για την προμήθεια υλικών, μηχανημάτων, μικρομηχανημάτων και υλικών σήμανσης και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται από τα συνεργεία.
 • Συντάσσει προγράμματα λειτουργίας Φ.Σ. και τροποποιήσεων προγραμμάτων των ήδη εγκατεστημένων Φ.Σ.
 • Συντάσσει γνωμοδοτήσεις παραχώρησης Κ.Χ. έμπροσθεν των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου απαιτείται.
 • Συντάσσει γνωμοδοτήσεις για οριοθέτηση Κ.Χ. και πλατειών Δ. Βόλου και Δ.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Α.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γώγος Θεμιστοκλής Προϊστάμενος 2421356880
Βασίλειος Σγουρής Υπάλληλος Τμήματος 2421356848
Παναγιώτης Μάργαρης Υπάλληλος Τμήματος 2421356847
Τριάδα Κακαζιάνη Υπάλληλος Τμήματος 2421356877

 

Αιτήσεις για θέματα στάθμευσης και κυκλοφορίας

Ενημερωθείτε για τις Αιτήσεις για θέματα στάθμευσης και κυκλοφορίας εδώ.