ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών  είναι αρμόδια  για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,  καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 

Έκδοση Εγγράφων από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Για έκδοση εγγράφων από την Τεχνική Υπηρεσία, παρακαλούμε, επιλέξτε από τη λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας. Ευχαριστούμε.

Χορήγηση άδειας διέλευσης βαρέων οχημάτων

Χορήγηση άδειας διακοπής κυκλοφορίας

Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου