ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος (ακριβές φωτ/φο).
  3. Φύλλο ελέγχου από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου.
  4. Τέσσερα (4) σχεδιαγράμματα του χώρου που θα τοποθετηθούν τα τραπεζοκαθίσματα.
  5. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. (Αν πρόκειται για Εταιρεία, του εκπροσώπου της).
  6. Δημοτική Ενημερότητα (από το γραφείο του Δήμου).